MogensGade.dk

MogensGade.dk

Nyt fra Kommunalbestyrelsen februar 2019

2019Posted by Mogens Gade 03 Mar, 2019 19:55

Fælles om destinationsselskab

Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommuner vil danne et fælles destinationsselskab. Selskabet går sammen om at udvikle turismen i de tre kommuner.

”Vi har en vigtig opgave med at sikre, at vi får etableret en stærk og markant Vestkystdestination. Vestkysten – om det er den nordjyske eller også længere nede i landet, skal kunne klare sig i den internationale konkurrence om turisterne. Turismen bidrager til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i kommunerne, og sammen står vi stærkere”, udtaler borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade.

Bag initiativet ligger ’Ny lov om erhvervsfremme fra december 2018’, hvor turismeindsatsen fremover skal samles i 15-25 destinationsselskaber på landsplan mod cirka 80 selskaber i dag.

Men der er også andre fordele ved at samle indsatsen.

”Områderne på tværs af kommunerne har flere fælles træk i forhold til udviklingsmuligheder, stedbundne kvaliteter, markeds- og målgrupper og oplevelsesprofiler. Derfor vil vi stå stærkere, når vi går sammen om at være en stærk vestkystdestination, lave en fælles retning for Nordjysk turisme og et fælles samarbejde med VisitNordjylland”, fastslår Mogens Christen Gade.

Og måske slutter flere kommuner sig til destinationsselskabet. Morsø, Lemvig og Holstebro er politisk ved at afklare, om de vil være med i destinationsselskabet. Hjørring, Jammerbugt og Thisted er klar til at inviterer dem med i drøftelserne.

Pulje til anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet

I år har Kommunalbestyrelsen afsat yderligere 5 mio.kr til anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet.

Det er tale om et helt nyt tiltag, hvor lokale initiativtagere kan søge Landdistriktsanlægspuljen som medfinansiering til et lokalt projekt. Der kan søges op til 25% af et projekts samlede budget. Den resterende finansiering må ikke være kommunale kroner.

”Vi har fantastisk mange ildsjæle, som lægger et stort arbejde i at udvikle lokalområderne. Det ønsker vi at støtte op om. En økonomisk håndsrækning kan være en motivation i det daglige arbejde, og et tilskud fra Landdistriktsanlægspuljen til et projekt kan være en anerkendelse, som ildsjælene kan gå videre med, hvis de søger flere midler hos fonde”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Hvad og hvem kan få støtte?
Jammerbugt Kommune behandler ansøgninger til Landdistriktsanlægspuljen i forhold til følgende kriterier:

- Foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk, der har et offentligt formål, og som er hjemhørende i Jammerbugt Kommune, kan søge midler

- Større anlægsprojekter, der som udgangspunkt er med til at realisere udviklingsplaner i regi af ”Liv i by og skole” og de lokale udviklingsplaner (LUP), vil blive prioriteret

- Projekter, der søger tilskud, skal som minimum have et samlet budget på 500.000 kr. Mindre projekter henvises til at søge Jammerbugt Kommunes Kultur- og Landdistriktsmidler

- Der er ikke en øvre grænse for projektbudgettet. Dog kan Landdistriktsanlægspuljen maksimalt medfinansiere et projekt med 25 % af det samlede budget og maksimalt 1 mio. kr. Det er muligt at medfinansiere projekter med et større budget end 4 mio. kr., men den maksimale medfinansiering vil være 1 mio. kr. Hvis en ansøger søger om støtte på over 1 mio. kr., kan ansøgningen sendes videre som et budgetønske til kommunalbestyrelsens årlige budgetforhandlinger

- Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, et anlægsbudget, et driftsbudget og et finansieringsbudget, som er baseret på overslag fra håndværkere eller konkrete tilbud, og en vurdering af planforholdene. Forud for ansøgningen til Landdistriktsanlægspuljen skal ansøger have skaffet 10% af den samlede projektsum. Dog kan op til halvdelen af de 10% være eget arbejde.
Ansøger skal i ansøgningen redegøre for den langsigtede drift af det anlæg, der realiseres med projektet. Et særskilt opmærksomhedspunkt er, hvorvidt projektet kommer til at generere driftsomkostninger for Jammerbugt Kommune

- En bevilling fra puljen giver ansøger ét år til at starte projektet op. Er projektet ikke i gang inden for ét år, skal tilsagnet om støtte genbehandles i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Forud for en genbehandling skal ansøger sende en projektstatus og plan for den videre realisering af projektet

- Landdistriktsanlægspuljen følger i udgangspunktet ansøgningsfristerne for de kommunale landdistriktsmidler. Visse ansøgninger kan behandles løbende, eksempelvis hvis ansøger har fået en stor medfinansiering fra andre og derfor kan restfinansiere projektet via Landdistriktsanlægspuljen

- Ansøgere, der får tilsagn, får tilbudt assistance og netværk til at understøtte det videre arbejde med projektet. Konkret kan det være individuelle projektmøder, fælles workshops, hvor der er fokus på fundraising, planer, administration af projekter, vidensdeling mellem projekterne og samarbejde med andre fonde.


En ny rygrad til Aabybro Bymidte

Det første træk mod at skabe en mere sammenhængende Aabybro bymidte bliver en ny rygrad – også kaldt Broen.

Broen kommer til at gå fra rundkørslen ved Aaby Sdr. Gade til Kattedamsvej, og bliver en ny forbindelse for lette trafikanter. Samtidig bliver Broen stedet for fællesskaber.

Planlægningen og selve etableringen af Broen forventes at ske over en periode på fire til fem år.

Broen er blot et af flere tiltag, der skal være med til at udvikle Aabybro Bymidte.

”Vi har samarbejdet med Realdania og CFBO om en grovskitse for Aabybro. Den går forud for den endelige plan for en ny og stærkere bymidte, som vi regner med er klar til april. I planen er der fem spændende og nye hovedemner, som skal være med til at samle byen”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

De fem hovedemner for, hvordan arbejdet med Aabybro Bymidte skal forme sig, er:

En Midtby - Flere kvarterer
Bymidten skal opdeles i tre kvarterer på baggrund af de nuværende og fremtidige funktioner - Hovedgaden ved Østergade, Skole og fritid ved Aabybro Skole og DGI-hallen samt det nye bykvarter, der opstår omkring Aabybro Centret i forbindelse med de igangværende omdannelsesprojekter.

Forbundet Midtby
I bymidten ønskes en forenklet trafikstruktur for bilister og en prioritering af bløde trafikanter. Planen skal styrke banestien bl.a. med nye stiforbindelser fra nord mod syd.

Livlig Midtby
Funktionerne i Aabybro skal samles. I den forbindelse arbejdes der ud fra princippet "Midtbyen først", her er et mål at koncentrere al aktivitet, der bidrager til mere liv i bymidten - blandt andet erhverv, bolig, fritid, kultur, uddannelse.

Stærk handelsby
Aabybro skal fremstå som en samlet handelsdestination. Det skal ske ved at skabe en samlet handelsoplevelse, en prioritering af hovedgaden, og et samarbejde på tværs af alle byens aktører.

Grøn Midtby
Banestien er et grønt træk i midtbyen. Det skal styrkes, så fremtidige udefaciliteter f.eks. i forbindelse med skolen, skabes i sammenhæng med banestien. Grønne elementer skal desuden indarbejdes i gadedesign, altaner, p-pladser mm.

Vurderingen er, at Broen kommer til at koste mellem 10 og 15 mio. kr. Jammerbugt Kommune vil søge midler til Broen hos Realdania via deres kampagne "Hovedbyer på forkant". Kommunen søger medfinansiering til et totalt beløb på 10 mio. kr. Hvis Realdania udvælger projektet, kan kommunen forvente støtte på 50% af udgifterne – så Jammerbugt Kommune kommer til at bidrage med 5 mio. kr. Samme kampagne støttede det snart afsluttede arbejde med planen for udformningen af bymidten.

Modernisering af Aabybro Genbrugsplads

Ligesom de tre genbrugspladser i Brovst, Fjerritslev og Pandrup, skal kommunens fjerde genbrugsplads i Aabybro også moderniseres. Allerede sidste år godkendte Kommunalbestyrelsen 625.000 kr. til forarbejder til projektet.

Den nuværende genbrugsplads og bygningerne på pladsen i Aabybro udvides og opgraderes til samme niveau, kvalitet og indretning som genbrugspladserne i Pandrup og Brovst. Genbrugspladsen i Aabybro får blandt andet en haveaffaldsplads og bedre tilkørselsforhold. Samtidig udvides genbrugspladsen med flere containere, så pladsen er fremtidssikret i forhold til byudviklingen i Aabybro og klar til fremtidens miljøkrav.

Det betyder, at den nuværende bygning stort set fjernes i løbet af moderniseringen. I stedet bygges en ny og næsten identisk bygning, som dem på Pandrup og Brovst genbrugspladser. I den nye bygning er kontoret hævet over terræn, så pladsmanden får bedre overblik over genbrugspladsen.

Det nuværende plateau og de nuværende støttemurere bliver ligeledes hævet, for at gøre kommunens genbrugspladser mere ens, dermed kan containere bruges på alle fire genbrugspladser. Det giver driftsmæssige fordele og optimering af kørslen.

Asfalt, kloakker og belysning bliver også fornyet – både fordi det trænger på den 18 år gamle genbrugsplads, og fordi de fremtidige vedligeholdelsesudgifter og elforbruget dermed mindskes.

Borgerne vil komme til at mærke arbejdet med moderniseringen, men kommunen forventer ikke, at genbrugspladsen bliver lukket under moderniseringen. Når arbejdet er afsluttet får Aabybro Genbrugsplads samme standard og serviceniveau som på de øvrige genbrugspladser.

Projektet er estimeret til 18,4 mio. kr. i alt inklusiv en bevilling i 2018 på 625.000 kr.

Lånet tilbagebetales gennem affaldsgebyrerne. Den samlede investering kommer til at koste hver husstand og sommerhus 34 kr. årligt i genbrugspladsgebyr.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post382

Fokus på fysiske rammer

2019Posted by Mogens Gade 21 Feb, 2019 11:20

Noget af det, som er med til at gøre Jammerbugt Kommune til et sted, som folk og virksomheder vælger til, er, at de fysiske rammer – natur og landskab, boligområder og byer – fremstår velholdte og attraktive. Vi kommer ikke uden om, at de fysiske rammer har indflydelse på, hvordan vi fungerer, præsterer og trives. Uanset om man er 8 eller 58 år. Det er vi meget bevidste om i Kommunalbestyrelsen, og vi følger de gode intentioner op med handling.

40 ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium

I Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet på at skabe flere ungdomsboliger i kommunen til en attraktiv husleje. Derfor glæder det mig, at arbejdet med at oprette et kollegie i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium er kommet et stort skridt nærmere. De første 24 boliger ud af 40 ungdomsboliger, skal stå klar til skolestart i august 2020. De resterende 16 boliger skal være færdige i august 2021.

Det nye kollegie kommer til at ligge på Skovbrynet øst for gymnasiet, på et areal ejet af Jammerbugt Kommune. Projektet er fortsat på skitseplan, og planen er, at byggeriet bliver tæt lav boligbebyggelse.

Ud over de 40 ungdomsboliger, bliver der opført et fælleshus på 400 m2. Det er tænkt som centralt samlingssted for beboerne, og som en form for fælles stue til 1-rums boligerne.

Huslejen for en studerende, som får ungdomsboligbidrag, bliver ca. 2.625 kr. pr. måned. Dermed får de unge mulighed for at bo i trygge og spændende omgivelser under uddannelsen til en fornuftig pris.

Stor modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev

Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev skal moderniseres for 20 mio. kr. Arbejdet med at finde rådgivere, der skal udarbejde skitseforslag, energiberegninger, udbud og meget andet, forud for moderniseringen af Idrætscenter Jammerbugt, er i gang.

Vi forventer, at et skitseforslag kan præsenteres i løbet af 2. kvartal 2019. Herefter skal skitseforslaget høres blandt brugerne af Idrætscenter Jammerbugt.

De 20 mio. kr. til moderniseringen er fordelt på budget 2019 med en anlægsbevilling på 10 mio. kr. og en anlægsbevillig på de resterende 10 mio. kr. i 2020.

Sideløbende med, kommunens arbejde med skitseforslag mv., arbejder Idrætscenter Jammerbugt på at samle ideer ind til, hvordan fremtidens idrætscenter skal se ud. Derfor er der ideudviklingsmøde torsdag 7. februar 2019 på vandrehjemmet i Fjerritslev. Her er der oplæg og debat om det nye idrætscenter.

Godt 10 millioner kr. til renovering og vedligehold af bygninger i Jammerbugt Kommune

I 2019 tager vi hul på arbejdet med at modernisere kommunens bygninger – til gavn og glæde for vores borgere.

I dette års budget er der afsat 9,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og en halv mio. kr. til offentlige toiletter.

Vi har fået gennemgået vores bygninger, og på den baggrund har vi lavet en plan for, hvilke bygninger, der skal renoveres hvornår. Investeringerne i bygningerne kommer i de efterfølgende år til at betyde færre drifts- og renoveringsudgifter, blandt andet fordi bygningerne bliver mere energirigtige.

Biersted Skole er en af de bygninger i kommunen, der skal gennemgå en større renovering. Investeringen i Biersted Skole bliver på 9,3 mio. kr. hen over de næste tre år, hvor fokus blandt andet er på klimaskærm og energirenovering.

Derudover starter kommunen renoveringer op for yderligere 4,3 mio. kr. Bygningerne er:

- Skolerne i Skovsgaard, Ørebro, Saltum, Brovst, Nørhalne, Fjerritslev

- Jammerbugt Produktionsskole

- Brovst og Gl. Dalhøi Børnehaver samt Børnehuset Aabybro

- Brovst administrationsbygning

- Brovst Bibliotek

- Brovst busterminal

- Gjøl Fritidscenter

Fire nye cykelstier i Jammerbugt Kommune

Det bliver mere trygt at cykle i Jammerbugt Kommune. I løbet af de næste tre år får kommunen nemlig fire nye cykelstier. Arbejdet med den første cykelsti, Saltum-Faarup, starter i foråret. Midlerne til cykelstien kommer dels fra cykelpuljen og dels fra egenfinansiering.

De tre øvrige cykelstier er ved Kollerup Strandvej, Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen. Etableringen af disse stier blev mulig, da aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik blev vedtaget i efteråret 2018 på Christiansborg. Hermed fik Jammerbugt Kommune tilsagn om tilskud til de tre cykelstiprojekter på 9,7 mio. kr., hvis kommunen som minimum finansierer 60% af omkostningerne til cykelstierne, og det gør vi nu i kraft af en beslutning i Kommunalbestyrelsen om at øge posten til cykelstier på budget 2020.

Cykelstierne er et stort ønske blandt borgerne. Skolevejene bliver sikre, og generelt bliver det tryggere for både borgere og turister i kommunen at færdes på deres cykler.

Etableringen af cykelstien langs Kollerup Strandvej starter i 2019, og forventes klar i 2020. De to cykelstier Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen anlægges i 2020-2021.

  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post381

Nyt fra kommunalbestyrelsen - januar 2019

2019Posted by Mogens Gade 08 Feb, 2019 12:45

40 ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium

Arbejdet med at oprette et kollegie i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium er et skridt nærmere. De første 24 boliger ud af 40 ungdomsboliger, skal stå klar til skolestart i august 2020. Mens de resterende 16 boliger skal være færdige i august 2021.

Kollegiet kommer til at bestå af 1-rums boliger på 25 m2 med bad/toilet og et mindre køkken. Med byggeriet følger Kommunalbestyrelsen op på beslutningen om at øge antallet af ungdomsboliger i kommunen.

Det nye kollegie kommer til at ligge på Skovbrynet øst for gymnasiet, arealet er ejet af Jammerbugt Kommune. Projektet er fortsat på skitseplan, og planen er, at byggeriet bliver tæt lav boligbebyggelse, i henhold til det eksisterende plangrundlag (lokalplan nr. 18).

Ud over de 40 ungdomsboliger, bliver der opført et fælleshus på 400 m2. Det er tænkt som centralt samlingssted for beboerne, og som en form for fælles stue til 1-rums boligerne.

Huslejen for en studerende, som får ungdomsboligbidrag, bliver ca. 2.625 kr. pr. måned, og dermed en husleje på under 1.000 kr. pr. m2.

”I Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet på at skabe flere ungdomsboliger i kommunen til en attraktiv husleje. De nye ungdomsboliger giver de unge mulighed for at bo i trygge og spændende omgivelser under uddannelsen til en fornuftig pris”, siger borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade.

Stor modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev

Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev skal moderniseres for 20 mio. kr.

Arbejdet med at finde rådgivere, der skal udarbejde skitseforslag, energiberegninger, udbud og meget andet, forud for moderniseringen af Idrætscenter Jammerbugt, er i gang.

Kommunen forventer, at et skitseforslag kan præsenteres i løbet af 2. kvartal 2019. Herefter skal skitseforslaget høres blandt brugerne af Idrætscenter Jammerbugt.

De 20 mio. kr. til moderniseringen er fordelt på budget 2019 med en anlægsbevilling på 10 mio. kr. og en anlægsbevillig på de resterende 10 mio. kr. i 2020.

Sideløbende med, kommunens arbejde med skitseforslag mv., arbejder Idrætscenter Jammerbugt på at samle ideer ind til, hvordan fremtidens idrætscenter skal se ud. Derfor er der ideudviklingsmøde torsdag 7. februar 2019 på vandrehjemmet i Fjerritslev. Her er der oplæg og debat om det nye idrætscenter.

Godt 10 millioner kr. til renovering og vedligehold af bygninger i Jammerbugt Kommune

I 2019 starter arbejdet op med at modernisere kommunens bygninger.

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe de bedst mulige rammer for borgerne i Jammerbugt Kommune. Derfor får de fysiske rammer et løft.

I dette års budget er der afsat 9,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og en halv mio. kr. til offentlige toiletter.

”Vi har fået gennemgået vores bygninger. På baggrund af gennemgangen, har vi lavet en plan for, hvilke bygninger, der skal renoveres hvornår. Investeringerne i bygningerne kommer i de efterfølgende år til at betyde færre drifts- og renoveringsudgifter, blandt andet fordi bygningerne bliver mere energirigtige”, fortæller Mogens Christen Gade.

Biersted Skole er en af de bygninger i kommunen, der skal gennemgå en større renovering. Renoveringen starter op i år, hvor der er afsat 2,6 mio. kr. og løber frem til 2021. Investeringen i Biersted Skole bliver på 9,3 mio. kr. hen over de næste tre år, hvor fokus blandt andet er på klimaskærm og energirenovering.

Renoveringsprojekter med opstart i 2019
Foruden Biersted Skole starter kommunen renoveringer op for yderligere 4,3 mio. kr. Bygningerne er:

Skolerne i Skovsgaard, Ørebro, Saltum, Brovst, Nørhalne, Fjerritslev

Jammerbugt Produktionsskole

Brovst og Gl. Dalhøi Børnehaver samt Børnehuset Aabybro

Brovst administrationsbygning

Brovst Bibliotek

Brovst busterminal

Gjøl Fritidscenter

Der er også afsat en pulje til mindre akutte vedligeholdelsesarbejder på 700.000 kr.

En pulje på 500.000 kr. til vedligeholdelse af tekniske installationer og udearealer. Ligesom kommunen i 2019 regner med at bruge 1 mio. kr. til energioptimeringer og energistyring i kommunens ejendomme.

Fire nye cykelstier i Jammerbugt Kommune

Det bliver mere trygt for borgerne at cykle i Jammerbugt Kommune. I løbet af de næste tre år får kommunen fire nye cykelstier. Arbejdet med den første cykelsti starter i foråret.

Jammerbugt Kommune ønsker at fremme både turist- og skolecyklisme i kommunen. Næste skridt mod målet er cykelstier ved Saltum-Faarup, Kollerup Strandvej, Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen.

Cykelstien Saltum-Faarup anlægges efter planen i 1. halvår 2019. Midlerne til cykelstien kommer dels fra cykelpuljen og dels fra egenfinansiering.

Etableringen af de tre øvrige cykelstier er blevet en realitet efter, at aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik blev vedtaget i efteråret 2018 på Christiansborg. Hermed fik Jammerbugt Kommune tilsagn om tilskud til de tre øvrige cykelstiprojekter på 9,7 mio. kr., hvis kommunen som minimum finansierer 60% af omkostningerne til cykelstierne, og det gør kommunen nu.

Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at øge posten til cykelstier på budget 2020, så kommunen kan præstere en egenfinansiering på 14,7 mio. kr. og dermed få finansieret de tre øvrige cykelstier.

”Vores medfinansieringen betyder, at vi kan få det fulde tilskud til tre nye cykelstier i Jammerbugt Kommune. Cykelstierne er et stort ønske blandt borgerne. Skolevejene bliver sikre, og generelt bliver det tryggere for både borgere i kommunen og turister at færdes på deres cykler”, siger Mogens Christen Gade.

Etableringen af cykelstien langs Kollerup Strandvej starter i 2019, og forventes klar i 2020. De to cykelstier Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen anlægges i 2020-2021.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post380

Budget 2019 – Velfærd og vækst!

2019Posted by Mogens Gade 31 Jan, 2019 12:22

Økonomiudvalget har et særligt ansvar for budgetlægningen – vi har nemlig både retten og pligten til at komme med et oplæg til et budget i balance – som den øvrige Kommunalbestyrelse så skal tage stilling til. De seneste par år har vi efter at have lyttet til medarbejdere og de øvrige politiske udvalg valgt, at komme med et meget detaljeret forslag – som også har været koordineret med de politiske partier og lister. Med respekt for alle disse spillere er det de to seneste år lykkedes Økonomiudvalget at komme med budgetforslag, som med få undtagelser har nydt fremme hos en samlet Kommunalbestyrelse – I Jammerbugt Kommune er budgettet ikke kun tal – det er ikke mindst en række budgetbemærkning, som udmønter tallene i ord – og ikke mindst sætter forskellige processer i gang – med henblik på den fremtidige udvikling i og af Jammerbugt Kommune – interessant læsning.

Her bidrager Økonomiudvalget primært på vækstområdet – bl.a. med en fastholdelse af den lokale indsats for erhvervsfremme – bl.a. i forhold til vores mange iværksættere. Yderligere vil vi sikre, at andre virksomheder guides til det nyetablerede Nordjyske Erhvervshus – hvor de vil kunne blive vejledt til vækst og udvikling.

Der er afsat flere midler til at styrke bosætningsindsatsen – så vi kommer til at arbejde endnu mere strategisk og struktureret med bosætning og branding i alle områder af Jammerbugt Kommune.

Der er gang i hjulene i Jammerbugt Kommune – derfor har vi valgt at ansætte 3 mere i planafdelingen – dels til lokalplaner og dels til byggesager – Jammerbugt Kommune skal ikke være flaskehalsen der står i vejen for vækst – tværtimod !

Der er sat fokus på Automatisering og velfærdsteknologi – og på mere rationelle indkøb – bl.a. for at sikre midler til velfærd !

Budgettet for 2019 er på mange måder en opfølgning på Konstitueringsaftalen efter valget i 2017 – mange af de løfter vi 27 Jammerbugtpolitikere gav hinanden på det tidspunkt er realiseret via det første budget i denne byrådsperiode – imponerende godt !
  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post379

Borgmesteren informerer

2019Posted by Mogens Gade 11 Jan, 2019 14:45
Fremtidens Jammerbugt skaber vi sammen

Kalenderen siger januar 2019 – og der er nu noget særligt ved at tage hul på et nyt og ubrugt år. Hvad mon det bringer? Noget af det, jeg personligt glæder mig til i år, er de processer, hvor Jammerbugt Kommune har brug for borgernes og andre parters medvirken for at nå i mål med gode resultater.

Folkesundhedsmødet – en mulighed for indflydelse

Et godt eksempel er arbejdet med den kommende sundhedspolitik, hvor vi allerede den 28. januar inviterer alle, som interesserer sig for sundhed, forebyggelse og det gode liv, til at deltage på et folkesundhedsmøde.

På mødet bliver der rig mulighed for at debattere med politikere, fagfolk, erhvervsliv, forskellige råd, nævn og bestyrelser – ligesom man kan møde frivillige, foreninger eller private, der arbejder eller gerne vil arbejde med sundhed.

Nogle af de spørgsmål, der er oppe til debat er:

Hvordan fremmer vi i praksis sundheden for dig – eller den gruppe, du repræsenterer?

Hvad skal vi gøre mere af – og hvad skal vi gøre mindre af?

Hvem skal kommunen specielt have fokus på at støtte?

Hvilke tilbud virker, som vi skal lade os inspirere af – og omvendt?

Hvordan kan vi samarbejde om sundhed og forebyggelse på nye måder?

I kommunen har vi været i gang med at forberede mødet gennem længere tid, for sundhed er et emne, som går på tværs af afdelinger og forvaltninger. Vi synes, det er vigtigt at bringe mange vinkler og tilgange til emnet frem i lyset, så de alle kan bidrage til at kvalificere de løsninger og tiltag, vi finder frem til.

Vi håber, at Folkesundhedsmødet resulterer i en masse gode input til kommunens kommende sundhedspolitik, så vi får udviklet en politik, der kommer til at ’leve’ fremfor at samle støv på hylden.

Kick-off på Folkeskolen i Top 20

Også på folkeskoleområdet vil 2019 byde på mulighed for alle interesserede for at påvirke udviklingen af folkeskolen her i Jammerbugt Kommune. Vi har i Kommunalbestyrelsen sat os et ambitiøst mål om at få en Folkeskole i top 20 – men hvad vil det i grunden sige på ’jammerbugtsk’? Og hvordan når vi derhen?

En folkeskole i top 20 kommer ikke af sig selv. Udviklingen af folkeskolen kræver, at politikere, forvaltning, medarbejdere, ledere, lærerkreds, forældre, elever og skolebestyrelser i fællesskab arbejder konstruktivt, innovativt og fokuseret. At vi er lydhøre over for hinandens idéer og erfaringer, og i fællesskab løser udfordringer og fejrer succeser.

Første skridt bliver at samle alle parter, som kan bidrage til, at vi når i mål med visionen. Det sker den 4. februar, hvor Jammerbugt Kommune er vært for et Kick-off arrangement for alle interesserede.

Efter det indledende kickoffmøde vil der blive afholdt et elevrådstopmøde. På topmødet vil eleverne blive introduceret til de ideer, der er kommet frem på det første møde, desuden skal de også komme med deres egne ideer. Som en del af processen vil der også blive afholdt lokale dialogmøder, inden den nye skolepolitik formuleres. VI regner med den nye skolepolitik kan godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2019.

Ny planstrategi på vej

På det mere overordnede plan kommer 2019 til at byde på en ny planstrategi for kommunen. I planstrategien sætter Kommunalbestyrelsen de overordnede rammer for kommunens udvikling i de kommende år.

I Jammerbugt Kommune har vi gode erfaringer med at supplere planstrategien med et såkaldt handlingskatalog, som er et katalog over et bredt udvalg af forskellige handlinger og indsatser, som Kommunalbestyrelsen sammen med andre parter vil sætte i gang de kommende år.

Også undervejs i dette arbejde vil borgere, foreninger, erhvervsliv og andre interesserede blive inviteret til at komme med ideer og forslag.

For mig er der ingen tvivl om, at det er en kæmpe styrke, at vi – offentlige og private parter - således sammen er med til at skabe fremtidens Jammerbugt Kommune. At vi sammen definerer problemer og udfordringer – at vi sammen udvikler nye løsninger – og at vi sammen realiserer dem i praksis. Det gør det muligt at sikre levedygtige løsninger af høj kvalitet.

Vi er klar til at tage fat, og håber, at så mange som muligt vil være med!

  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post378

Borgmesterens nytårsbetragtninger 2018/2019

2019Posted by Mogens Gade 04 Jan, 2019 09:19

Endnu et år er ved at rinde ud – og traditionen tro er det en god anledning til at kaste et blik tilbage på året, der gik – og se frem mod det nye år, der venter.

Den 1. januar 2018 trådte den nyvalgte kommunalbestyrelse i kraft. Det er næsten ligesom 1. skoledag, når vi samles første gang! Heldigvis kunne vi hurtigt konstatere, at der både er en god stemning og en stor arbejdsiver i den nye kommunalbestyrelse, og det tegner jo godt for det politiske arbejde. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine politiske kolleger for deres evne og vilje til det brede samarbejde, som er fundamentet for den stabile drift, vi oplever i Jammerbugt Kommune. Det er noget af det, der er med til at give tryghed for både borgere og medarbejdere i kommunen.

Vilje til vækst og velfærd

Allerede under konstitueringen i kølvandet på kommunalvalget sidste år stod det klart, at den nye Kommunalbestyrelse er ambitiøs på kommunens vegne. I aftalen, vi indgik for et år siden, satte vi en dagsorden for den kommende valgperiode. En dagsorden, som udtrykker vilje til både vækst og velfærd.

Med budgetaftalen for 2019 bekræftede vi den dagsorden. Og nok så vigtigt: Vi fastholdt den gode samarbejdsånd. Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen står nemlig bag aftalen, og fortsætter dermed traditionen for brede forlig. En tradition, som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet. Jeg synes, det er lykkedes at lave en budgetaftale, som viser, at kommunalbestyrelsen har blik for fremtiden og tør investere i udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig. Både for familier og virksomheder.

Budgetaftalen for 2019 indebærer, at vi fastholder skatteprocenten og grundskyldspromillen på det nuværende niveau. Vi budgetterer med et driftsoverskud på 61,8 mio. kr., anlægsinvesteringer på 80,7 mio. kr. og (netto)afdrag på gælden på 10,9 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 37,5 mio. kr.

Et godt udgangspunkt

Udgangspunktet for budgetlægningen har været en god økonomisk udvikling i Jammerbugt Kommune. Dertil kommer en økonomiaftale mellem regeringen og KL, som har givet mulighed for et løft til de velfærdsområder, hvor der er en stigning i opgaverne som konsekvens af, at der bliver flere børn, ældre og handicappede i vores kommune.

Udviklingen i Jammerbugt Kommune er fortsat præget af lav ledighed, høj erhvervsfrekvens og vækst i antallet af arbejdspladser. Den positive udvikling inden for turisterhvervet med flere overnatninger fortsætter, og antallet af nystartede virksomheder er tilsvarende højt. Og i efteråret 2018 fik vi endda den gode nyhed, at Jammerbugt Kommune er vurderet som Nordjyllands mest erhvervsvenlige kommune! En skøn anerkendelse, som viser, at vores indsatser bærer frugt.

Den positive udvikling i kommunen understøttes også af en stabil udvikling i fødselstallet og i det samlede befolkningstal i Jammerbugt Kommune.

Alt i alt et godt udgangspunkt – både for at lægge budget og for at lægge planer for de kommende år.

Fortsat udvikling af landdistrikterne

Som nævnt kom det allerede under konstitueringen til udtryk, at den nye kommunalbestyrelse er ambitiøs på kommunens vegne. Noget, som også Budget 2019 bærer præg af.

I konstitueringsaftalen lovede vi hinanden at fortsætte projekt Liv i By og Skole og at fastholde den nuværende skolestruktur de næste fire år – og samtidigt at prioritere landdistriktsudviklingen endnu højere.

I forvejen arbejder vi i Jammerbugt Kommune målrettet på at styrke vores landdistrikter i et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommunen, foreninger og lokale ildsjæle. Med Budget2019 har vi afsat 1 mio. kr. til yderligere tiltag i landdistrikterne. Derudover har vi besluttet, at landsbyer, hvor den lokale folkeskole er lukket i Jammerbugt Kommunes tid, tildeles de samme midler, som landsbyer, der deltager i projekt Liv i By og Skole. Det vil sige 50.000 kr. årligt. Det er midler, som kan bidrage til at skabe liv, sammenhold og fællesskab – og kort sagt gøre det attraktiv for både nye og eksisterende borgere at bo i byen.

Som et helt nyt tiltag afsættes der en Landdistriktsanlægspulje på 5 mio. kr. Puljen er en medfinansieringspulje, således at der fra puljen kan søges op til 25 procent medfinansiering af et projekts samlede budget. Eksempler på projekter kan være mange og de lever allerede ude lokalt.

Samtidig omlægges landdistriktsindsatsen efter princippet om én indgang til kommunen. Konkret betyder det, at man vil opleve en tovholderfunktion, der varetager og koordinerer indsatsen og samarbejdet mellem kommune og landdistrikt.

Investering i kommunens yngste borgere

Noget andet, vi allerede i konstitueringsaftalen var enige om, er, at kommunens dagtilbud for børn skal sikres en højere normering. En investering i de tidlige børneår er afgørende for, hvordan vores børn klarer sig senere i voksenlivet. Med Budget 2019 investerer vi 2 mio. kr. i vores yngste borgere ved at højne normeringen i vuggestuer og børnehaver.

Dermed sikrer vi, at der er mere personale hos børnene i dagligdagen – en prioritering, som har været vigtig for Kommunalbestyrelsen.

I Jammerbugt Kommune har vi en vision om at gå efter forskellen – det betyder blandt andet, at vi anerkender, at vores borgere er forskellige og har forskellige ressourcer, behov og præferencer – også når det kommer til dagtilbud. Vi vil gerne medvirke til, at de private pasningstilbud kan efterleve de samme krav og retningslinjer i forhold til personalesammensætning, som de kommunale institutioner. Derfor øger vi også driftstilskuddet til de private pasningstilbud på 0-2 års området.

I øvrigt har vi afsat 4 mio. kr. til at renovere børnehaverne i Fjerritslev og skabe mulighed for at udvide antallet af vuggestuepladser i området.

Budgetløft til seniorer og det nære sundhedsvæsen

Kommunens ældste borgere var også i vores tanker under konstitueringen, og siden hen ved budgetlægningen. Vi får flere borgere, som opnår en høj alder, og det er jo glædeligt. Vi skal som kommune være rustet til at kunne yde den hjælp – i form af hjemmepleje og sygepleje – som disse borgere har brug for.

I det hele taget ønsker vi, at Jammerbugt Kommunes borgere sikres den bedst mulige sundhedsindsats i egen kommune. Derfor styrker vi i Budget 2019 hjemmeplejen og sygeplejen med i alt 10 mio. kr. Natsygeplejen opprioriteres i den forbindelse.

Samtidig øger vi den rehabiliterende indsats. Vi tilfører et årligt beløb på 3 mio. kr. til en styrket indsats vedrørende forebyggelse, træning og mestring af egen tilværelse. Målet er blandt andet, at antallet af indlæggelser kan reduceres, at behovet for personlig pleje bliver mindre, og at flest mulige borgere forbliver selvhjulpne.

I øvrigt tager vi næste år fat på at justere plejeboligplanen. Kommunalbestyrelsen vil sikre, at der er sammenhæng mellem antallet og typer af plejeboliger og det aktuelle behov på området. Måske er der et behov for flere permanente plejeboliger. Det vi ved er, at der er et behov for flere aflastningsboliger som alternativ til indlæggelser og til rehabiliteringsforløb. Og også til borgere, hvis ægtefælle har behov for midlertidig aflastning i forbindelse med ferier og lignende.

Ambitiøse planer

Det vil føre for vidt at fortælle om alle indsatserne i Budget 2019 – men jeg vil gerne kort nævne et par af de øvrige tiltag, som jeg er stolt af, at en enig Kommunalbestyrelse står bag. For eksempel styrkelsen af vores folkeskoler med et mål om at de skal være i top 20 i Danmark. Det er ambitiøse planer, men vi ved jo godt, at hvis man ikke sigter højt – ja så rammer man heller ikke højt. De fysiske rammer forskellige steder i kommunen kan også se frem til at få et løft: Vi har blandt andet afsat penge til ny skole i Jetsmark, ombygning og modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev, byudvikling i Aabybro og udstykning af byggegrunde i Brovst. Og så har vi formuleret en ambition om, at Jammerbugt Kommune vil være landets bedste fritidskommune!

Alt sammen tiltag, som medvirker til, at det fortsat er attraktivt at bo og virke i Jammerbugt Kommune – og hvis det ikke er nok – ja, så har vi også afsat midler, så vi kan fastholde indsatsen indenfor erhvervsfremme og skrue op for aktiviteter til at fremme bosætning.

Handling slår alt

Alt i alt kan jeg med tilfredshed konstatere, at hele Kommunalbestyrelsen med Budget2019 har vist vilje til at sætte handling bag de gode intentioner i konstitueringsaftalen. Handling slår som bekendt alt! Og jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med mine politiske kolleger, med kommunens medarbejdere og vores mange ildsjæle og samarbejdspartnere det kommende år. En af de store glæder, man har som lokalpolitiker er, at man på tæt hold kan følge, hvordan tiltagene folder sig ud. Det ser jeg frem til! Der er masser af opgaver at tage fat på. Og vi når kun i mål med det hele, hvis vi slår alle gode kræfter sammen og trækker på den berømte samme hammel!

Tak for i år

På det personlige plan har 2018 for mig været præget af en hverdag med kroniske smerter i begge mine hofter. Efter et langt forløb med diverse undersøgelser og behandlinger fik jeg i begyndelsen af november foretaget en dobbelt hofteoperation. I dag er jeg godt i gang med genoptræningen, og jeg er så småt ved at vænne mig til mine to nye led.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post377

Nyt fra Kommunalbestyrelsen december 2018

2018Posted by Mogens Gade 26 Dec, 2018 09:41

Budgetopfølgningen

Jammerbugt Kommune har gennemført anden budgetopfølgning 2018. Opfølgningen er lavet for alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået for indtægter og anlæg.

Budgettet viser tegn på et positivt regnskab for 2018 med et forventet overskud på den skattefinansierede drift på 39,7 mio. kr. Mens forbruget på skattefinansieret anlæg forventes at blive 74,2 mio. kr. I dette beløb er der overført investeringer fra 2017 i form af ikke-afsluttede projekter. På brugerfinansieret anlæg forventes et forbrug på 18,0 mio. kr., så det samlede anlægsforbrug forventes at blive 92,2 mio. kr.

Inklusive lånoptag og finansforskydninger forventes et forbrug af likvide aktiver på 59,6 mio. kr.

I forhold til første budgetopfølgning for 2018 er driftsresultatet øget og anlægsforbruget er reduceret, hvilket betyder en væsentlig forbedring af det korrigerede budget.


Tillægsbevillinger og genbevillinger

Siden det oprindelige budget for 2018 blev vedtaget er der givet tillægsbevillinger og genbevillinger på både indtægter, drift, anlæg og finansiering. Forskellen skyldes bl.a. genbevillinger.

På indtægtssiden er budgettet nu ændret med en mindreindtægt på 24,4 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede områder mv. samt ændret skøn for pris- og lønudvikling. Hvilket er en del af forklaringen på, at driftsbudgettet er ca. 28 mio. kr. dårligere end budgetteret - nemlig på 39,7 mio. kr. mod budgetteret 67,2 mio. kr.

Det korrigerede budget på brugerfinansieret anlæg er 22,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Det skyldes overførsel af uforbrugte beløb til genbrugspladser. Under finansieringsposter er der merindtægter for netto 17,8 mio. kr., hvilket især skyldes øget lånoptagelse til genbrugspladser.

Ændringerne betyder, at det budgetterede træk på de likvide aktiver er 148,6 mio. kr. større i det korrigerede budget end i det oprindelige budget.

"Jeg hæfter mig ved, at man kan konstatere et rimeligt resultat for Jammerbugt Kommune, selvom resultatet ikke er helt så positivt som forventet" siger borgmester Mogens Gade.


Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Fokus for næste års beskæftigelsesplan er fortsat på en bred og helhedsorienteret ungeindsats, som suppleres med tiltag, der skal skabe tilknytning til arbejdsmarkedet i form af "småjobs". Ligesom der skal ske en tidlig indsats allerede i folkeskolen.

Virksomhedsindsatsen - i form af samarbejde med virksomhederne, og mere opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne - vil også være et fokusområde.

Derudover vil der i 2019 for eksempel også være fokus på sygedagpengemodtagere og jobparate ledige - med særligt fokus på de unge og de 50+ årige. Der er fortsat kvalificeret arbejdskraft i disse grupper, eksempelvis inden for metalfagene.

Og i lighed med regeringens udmelding har Jammerbugt Kommune naturligvis fokus på udsatte ledige og flygtninge og muligheden for at kombinere virksomhedspraktikker med ordinære timer - de såkaldte "småjobs" - i forhold til denne målgruppe.

Høring vedr. praksisplan for almen- og speciallægepraksisområdet

Praksisplanerne er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger og speciallæger. Planerne beskriver, hvilke opgaver almen- og specialpraksis skal varetage samt snitflader til det øvrige sundhedsvæsen.

Derudover skal praksisplanerne bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i alle regionens områder.

"Jammerbugt Kommune er vågne i forhold til samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger, men der er et hængeparti i forhold til regionen, som har et ansvar i forhold til at skaffe læger til Nordjylland" siger borgmester Mogens Gade, og tilføjer:

"I den forbindelse vil jeg gerne nævne, at vi arbejder videre med planerne om at etablere en ny lægeklinik i Aabybro".

I forhold til speciallæger er Jammerbugt en af de kommuner, der har forholdsvis få speciallæger. Der er dog ledige ydernumre, som for eksempel kunne placeres i Brovst, hvor alle faciliteter i forvejen er til stede for oprettelse af speciallægepraksis.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post376

Nyt fra Kommunalbestyrelsen, november 2018

2018Posted by Mogens Gade 29 Nov, 2018 16:22

41 nye almene boliger i Aabybrocentret

I forbindelse med renoveringen og fornyelsen af Aabybrocentret bliver der opført nye boliger. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt opførslen af de første 29 almene familieboliger og 12 ungdomsboliger i centret. Ud over nye boliger, betyder renoveringen også en forskønnelse af butiks- og erhvervslokaler.

De nye almene boliger i Aabybrocentret bliver lejligheder, og de kommer til at ligge ovenpå forretningerne og erhvervslokalerne, som også bliver forskønnet og som fortsat kommer til at ligge i stueetagen.

”Fornyelsen af centret er en begyndelse på Aabybro version 2. Byen udvider sig fortsat i areal, og nu også opad. På den måde sørger vi for, at der kommer en central midtby, der understøtter fortsat handelsliv og bosætning”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Først renoveres den sydlig del
Der tages hul på renovering i den sydlige del af Aabybrocentret mod Østergade. Konkret indgår Aabybrocentret 1, 4A, 4B, en del af 4C og 6 i første fase.

”Det har været et længe næret ønske at renovere centret i Aabybro. Nu tager vi hul på første del med et betragteligt antal almene boliger. Senere kommer også et antal private boliger, ligesom vi med projektet kommer til at forskønne butikkerne i centret i et tæt og godt samarbejde med lejere og ejere”, fortæller Mogens Christen Gade.

De 29 almene familieboliger bliver i gennemsnit 99,5 m2 pr. lejemål. Mens de 12 almene ungdomsboliger hver bliver på 50 m2. I tilknytning til de almene boliger kommer der et fælleshus på 100 m2.

Husleje for familieboligerne bliver på ca. 7.175 kr. pr. måned. For ungdomsboligerne kommer huslejen til at lyde på ca. 4.475 kr. pr. måned.

Det er planen, at i alt 150 nye boliger skal bygges i takt med, at centret bliver renoveret. Cirka halvdelen af boligerne bliver ejerlejligheder, mens den anden halvdel bliver almene boliger.

Projektet forventes at gå i gang i oktober 2019 og være klar til indflytning i foråret 2021.

Flere byggegrunde i Nørhalne og Pandrup

To parcelhusgrunde i det centrale Nørhalne bliver udbudt i januar 2019 af Jammerbugt Kommune. Mens de resterende seks grunde på Jacobsvej i Pandrup sælges til en fast pris fra 1. december i år.

De to grunde i Nørhalne ligger på Gartnervænget 8A og 8B, der er en lukket vej i Nørhalne. Grundene er omgivet af boliger hele vejen rundt – på nær et fællesareal.

”Vi kan se, at der fortsat er stor interesse for at bosætte sig i Jammerbugt Kommune. Derfor er det vigtigt, at vi med jævne mellemrum sørger for, at der kommer nye attraktive grunde til fornuftige priser”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Parcelhusgrundene i Nørhalne er på henholdsvis 829 m2 og 986 m2, og udbydes til en minimumspris på henholdsvis 275.000 kr. og 325.000 kr. inkl. kloaktilslutning og ekskl. øvrige tilslutningsbidrag. Grundene kommer dermed til minimum at koste ca. 400 kr./m2 inkl. moms og inkl. alle tilslutningsbidrag, hvilket ligger sig op af det niveau både offentlige og private grunde er solgt til i området inden for de seneste ca. tre år.

Tilslutning til Nørhalne vandværk koster ca. 24.500 kr. inkl. moms. Tilslutning til el koster ca. 17.500 kr. inkl. moms, mens tilslutning til HMN gas koster 15.000 kr. Der er altså tilslutningsbidrag for yderligere ca. 57.000 kr. inkl. moms.

Grundene forventes at komme i udbud i januar 2019.

Jacobsvej Pandrup

I slutningen af oktober blev tre ud af ni grunde på Jacobsvej i Pandrup solgt i udbud. Fra 1. december 2018 kan alle med ønske om at bygge selv købe de resterende seks grunde på Jacobsvej i Pandrup til en fast pris på 350 kr./m2 inkl. moms.

Prisen er fastsat ud fra salget af de tre første grunde i udstykningen. Her blev grundene solgt til en pris på mellem 359 kr./m2 til 404 kr./m2 inkl. moms.

Udover købesummen skal køberne regne med udgifter til stikledning ved Jetsmark Energiselskab og udgifter til installationer til vand og el fra skel til en kommende bolig.

Se hvilke grunde der ellers er til salg i Jammerbugt Kommune.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post375
« PreviousNext »