MogensGade.dk

MogensGade.dk

Borgmesteren informerer – Apropos Jammerbugt marts 2019

2019Posted by Mogens Gade 20 Mar, 2019 09:15

Når vi sammen får ønsker til at gå i opfyldelse

Som borgmester – og menneske – bliver jeg gang på gang imponeret over de resultater, man kan opnå, når man sammen med andre gode kræfter beslutter sig for at arbejde for en sag - og sætter handling bag. Den kommende skole i Jetsmark er et godt eksempel – jeg er utrolig stolt over, at vi for anden gang i Jammerbugt Kommunes korte historie, er undervejs med et helt ny skolebyggeri.

Udviklingen i vores mange landsbyer og fire centerbyer er andre eksempler. Med afsæt i de lokale udviklingsplaner (de såkaldte LUP’er) og Masterplaner arbejder lokale ildsjæle og kommunen – og ofte også andre aktører – sammen om at udvikle hvert enkelt lokalsamfund, så det til fulde kan udfolde sit potentiale. Helt aktuelt tager vi i denne måned de første skridt for at virkeliggøre nogle af tiltagene fra Masterplanen for Brovst.

Også i kommunens største by, Aabybro, har vi sat forskellige tiltag i værk for at sikre, at byen også i årene fremover er attraktiv for nuværende og tilflyttende borgere. Byen er gennem en årrække vokset – både i omfang og i antallet af borgere. Det er naturligvis glædeligt – og samtidig skal vi være opmærksomme på det pres, som i kraft af denne udvikling opstår, både på selve byens rum, dens infrastruktur og de servicetilbud, byen rummer.

Aftale om nyt lægehus i Aabybro

Derfor var jeg glad og lettet, da jeg på kommunens vegne i denne måned indgik aftale med læge Thomas Olsen om driften af et nyt lægehus i Aabybro – nærmere bestemt i lokaler i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt.

Det har længe været et stort ønske at få endnu et lægehus i kommunen, og vejen har været fuld af bump og huller. Jeg er meget tilfreds med, at vores initiativ og arbejde med at få et nyt lægehus i Aabybro nu endelig er lykkes. Thomas Olsen trækker selv i kitlen og bliver fast læge i den nye klinik, hvorved han vil blive et kendt ansigt blandt sine patienter. Det betyder tryghed for vores borgere, at vi får endnu et lægehus med en fast læge, og det giver bedre sammenhæng for borgerne, at de møder samme personale.

Det er en vigtig prioritet for Kommunalbestyrelsen at sikre lægedækning for borgerne i Jammerbugt Kommune, både i forhold til sundhedsindsatsen generelt, men også i forhold til bosætning, så alle, der flytter til kommunen, har mulighed for at få en lokalt praktiserende læge.

En ny rygrad til Aabybro Bymidte

Med tanke på den fysiske udvikling af Aabybro har vi samarbejdet med Realdania og den rådgivende tegnestue CFBO om en grovskitse for byen. Grovskitsen går forud for en endelige plan for en ny og stærkere bymidte. Kommunalbestyrelsen besluttede i februar at følge grovskitsens anbefaling om at skabe en ny ’rygrad’ i Aabybro Bymidte – kaldet Broen. Broen kommer til at gå fra rundkørslen ved Aaby Sdr. Gade til Kattedamsvej, og bliver en ny forbindelse for lette trafikanter. Samtidig bliver Broen stedet for fællesskaber. Vurderingen er, at Broen kommer til at koste mellem 10 og 15 mio. kr.

Jammerbugt Kommune vil søge midler til Broen hos Realdania via deres kampagne "Hovedbyer på forkant". Kommunen søger medfinansiering til et totalt beløb på 10 mio. kr. Hvis Realdania udvælger projektet, kan kommunen forvente støtte på 50% af udgifterne – så Jammerbugt Kommune kommer til at bidrage med 5 mio. kr. Samme kampagne støttede det snart afsluttede arbejde med planen for udformningen af bymidten.

Genbrugsplads moderniseres

I en lidt anden boldgade – men stadig i Aabybro – har Kommunalbestyrelsen besluttet at modernisere genbrugspladsen, så den får samme niveau, kvalitet og indretning som genbrugspladserne i Brovst, Fjerritslev og Pandrup. For borgerne i Aabybro betyder det blandt andet bedre tilkørselsforhold og adgang til en haveaffaldsplads. Samtidig udvides genbrugspladsen med flere containere, så pladsen er fremtidssikret i forhold til byudviklingen i Aabybro og klar til fremtidens miljøkrav. Asfalt, kloakker og belysning bliver også fornyet – både fordi det trænger på den 18 år gamle genbrugsplads, og fordi de fremtidige vedligeholdelsesudgifter og elforbruget dermed mindskes.

Borgerne vil komme til at mærke arbejdet med moderniseringen, men kommunen forventer ikke, at genbrugspladsen bliver lukket under ombygningen.

Projektet er estimeret til 18,4 mio. kr. i alt inklusiv en bevilling i 2018 på 625.000 kr. Lånet tilbagebetales gennem affaldsgebyrerne. Den samlede investering kommer til at koste hver husstand og sommerhus 34 kr. årligt i genbrugspladsgebyr.

  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post385

Drømmer vi – eller ……

2019Posted by Mogens Gade 20 Mar, 2019 09:13

Jo vi er vågne – og det er sandt, at efter rigtig mange års Nordjysk kamp er vi kommet i mål med den Tredje Vestlige Limfjordsforbindelse efter en trafikaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. Det er jo den melding vi har ventet på, og som nogle mere eller mindre havde opgivet med ordene: Vi får den aldrig. Det er jo lidt som med Jeppe i baronens seng – Drømmer vi eller er vi vågne?

Det rigtig gode ved denne fantastiske udmelding fra regeringen er at såvel Det Radikale Venstre som Socialdemokraterne ser ud til at følge op på den Tredje Vestlige Limfjordsforbindelse, som så langt om længe står på et sikkert fundament i forhold til at sikre mere optimale vilkår for Fremtidig vækst og udvikling i Nordjylland og dermed i landet som helhed ! Tillykke til Danmark - Tillykke til Nordjylland – Tillykke til Jammerbugt Kommune !  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post384

Limfjorden er en barriere

2019Posted by Mogens Gade 13 Mar, 2019 14:23

Ulla Astman, regionsrådsformand (S) og formand for Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu; Mogens Christen Gade, borgmester (V) i Jammerbugt Kommune og formand for Business Region North Denmark; Thomas Kastrup-Larsen, borgmester (S) i Aalborg Kommune; Peter Rindebæk, COO hos Bladt Industries og medlem af Regionalt Industripolitisk Udvalg (RIPU)

Hele ni ud af ti nordjyske virksomheder oplever, at der er forsinkelser, når Limfjorden skal krydses, og det har afgørende, negative konsekvenser for Nordjyllands udvikling. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for Region Nordjylland blandt 380 nordjyske virksomheder inden for industri og byggeri, handel og transport samt privat service i Vendsyssel, Hanherred, Aalborg og Østhimmerland.

De trafikale udfordringer omkring krydsningen af Limfjorden er velkendte, og den seneste tilkendegivelse fra de nordjyske virksomheder understreger blot, at udfordringerne skal tages meget alvorligt. Vi ønsker gode betingelser for vækst og beskæftigelse i hele Nordjylland, ligesom vi ønsker, at Nordjylland – mindst – kan måle sig med andre regioner, når vi ser på, hvor attraktivt det er at drive virksomhed netop her.

Vi ved, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft er alfa og omega for virksomhedernes vækst og udvikling i de kommende år. Derfor er det meget bekymrende læsning, når undersøgelsen viser, at mere end 40 % af virksomhederne oplever, at forsinkelserne ved Limfjorden i høj grad begrænser deres muligheder for at rekruttere de rette og nødvendige medarbejdere.

Virksomheder i Vendsyssel oplever, at de har særligt svært ved at tiltrække medarbejdere med bopæl syd for Limfjorden, mens virksomheder beliggende syd for fjorden også oplever begrænsninger i deres rekruttering. Limfjorden er med andre ord blevet en barriere, der deler arbejdsmarkederne i Nordjylland.

Det sker samtidig med, at det i dag er vigtigere end nogensinde, at vi har de bedste muligheder for at matche virksomheder og kompetencer. Det er afgørende for hele dynamikken i erhvervslivet og dermed for virksomhedernes fortsatte forretningsgrundlag og vækstmuligheder.

Det gør også stort indtryk på os, at hver femte virksomhed i undersøgelsen giver udtryk for, at de oplevede barrierer omkring fjordkrydsningen gør det sandsynligt, at virksomheden inden for 5 år vil lokalisere sig på den anden side af fjorden, end hvor de er beliggende i dag.

Det er ganske enkelt et nødråb, som kalder på handling nu. Kommuner, region, erhvervsliv og fagforeninger er enige: Det er den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, der er løsningen. Linjeføringen for forbindelsen er valgt i en trafikpolitisk aftale i 2014, Aalborg Alliancen og medfinansieringen på 600 mio. kr. er blevet positivt modtaget på Christiansborg. Det var også glædeligt, at der på finansloven for 2019 blev afsat midler til at opdatere VVM-redegørelsen, så alt kan være klar, når der igen er statslige midler til infrastruktur. Her vil vi gerne kvittere for synspunktet som Lise Bech (DF), Karsten Lauritzen (V) og Rasmus Prehn (S) for nyligt fremførte. Det stiller Nordjylland stærkt, at vores folketingspolitikere på tværs af partierne samarbejder om, at anlægsloven for 3.Limfjordsforbindelse vedtages snarest og kommer til at indgå i den kommende masterplan for den danske infrastruktur.

Vi kan desværre ikke nå at få en ny forbindelse over Limfjorden, der står klar inden for de 5 år, der er tidshorisonten i undersøgelsen blandt virksomhederne. Så indtil da vil udfordringerne forblive de samme – og de vil givetvis vokse yderligere i omfang. Det ved vi godt.

Det helt afgørende er, at vi hurtigst muligt får en folketingsbeslutning om anlægslov og midler til etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse. Det vil give virksomhederne tillid til, at løsningen kommer, og at de derfor trygt kan planlægge og investere i deres fremtid. Det har hele Nordjylland brug for.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post383

Nyt fra Kommunalbestyrelsen februar 2019

2019Posted by Mogens Gade 03 Mar, 2019 19:55

Fælles om destinationsselskab

Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommuner vil danne et fælles destinationsselskab. Selskabet går sammen om at udvikle turismen i de tre kommuner.

”Vi har en vigtig opgave med at sikre, at vi får etableret en stærk og markant Vestkystdestination. Vestkysten – om det er den nordjyske eller også længere nede i landet, skal kunne klare sig i den internationale konkurrence om turisterne. Turismen bidrager til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i kommunerne, og sammen står vi stærkere”, udtaler borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade.

Bag initiativet ligger ’Ny lov om erhvervsfremme fra december 2018’, hvor turismeindsatsen fremover skal samles i 15-25 destinationsselskaber på landsplan mod cirka 80 selskaber i dag.

Men der er også andre fordele ved at samle indsatsen.

”Områderne på tværs af kommunerne har flere fælles træk i forhold til udviklingsmuligheder, stedbundne kvaliteter, markeds- og målgrupper og oplevelsesprofiler. Derfor vil vi stå stærkere, når vi går sammen om at være en stærk vestkystdestination, lave en fælles retning for Nordjysk turisme og et fælles samarbejde med VisitNordjylland”, fastslår Mogens Christen Gade.

Og måske slutter flere kommuner sig til destinationsselskabet. Morsø, Lemvig og Holstebro er politisk ved at afklare, om de vil være med i destinationsselskabet. Hjørring, Jammerbugt og Thisted er klar til at inviterer dem med i drøftelserne.

Pulje til anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet

I år har Kommunalbestyrelsen afsat yderligere 5 mio.kr til anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet.

Det er tale om et helt nyt tiltag, hvor lokale initiativtagere kan søge Landdistriktsanlægspuljen som medfinansiering til et lokalt projekt. Der kan søges op til 25% af et projekts samlede budget. Den resterende finansiering må ikke være kommunale kroner.

”Vi har fantastisk mange ildsjæle, som lægger et stort arbejde i at udvikle lokalområderne. Det ønsker vi at støtte op om. En økonomisk håndsrækning kan være en motivation i det daglige arbejde, og et tilskud fra Landdistriktsanlægspuljen til et projekt kan være en anerkendelse, som ildsjælene kan gå videre med, hvis de søger flere midler hos fonde”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Hvad og hvem kan få støtte?
Jammerbugt Kommune behandler ansøgninger til Landdistriktsanlægspuljen i forhold til følgende kriterier:

- Foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk, der har et offentligt formål, og som er hjemhørende i Jammerbugt Kommune, kan søge midler

- Større anlægsprojekter, der som udgangspunkt er med til at realisere udviklingsplaner i regi af ”Liv i by og skole” og de lokale udviklingsplaner (LUP), vil blive prioriteret

- Projekter, der søger tilskud, skal som minimum have et samlet budget på 500.000 kr. Mindre projekter henvises til at søge Jammerbugt Kommunes Kultur- og Landdistriktsmidler

- Der er ikke en øvre grænse for projektbudgettet. Dog kan Landdistriktsanlægspuljen maksimalt medfinansiere et projekt med 25 % af det samlede budget og maksimalt 1 mio. kr. Det er muligt at medfinansiere projekter med et større budget end 4 mio. kr., men den maksimale medfinansiering vil være 1 mio. kr. Hvis en ansøger søger om støtte på over 1 mio. kr., kan ansøgningen sendes videre som et budgetønske til kommunalbestyrelsens årlige budgetforhandlinger

- Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, et anlægsbudget, et driftsbudget og et finansieringsbudget, som er baseret på overslag fra håndværkere eller konkrete tilbud, og en vurdering af planforholdene. Forud for ansøgningen til Landdistriktsanlægspuljen skal ansøger have skaffet 10% af den samlede projektsum. Dog kan op til halvdelen af de 10% være eget arbejde.
Ansøger skal i ansøgningen redegøre for den langsigtede drift af det anlæg, der realiseres med projektet. Et særskilt opmærksomhedspunkt er, hvorvidt projektet kommer til at generere driftsomkostninger for Jammerbugt Kommune

- En bevilling fra puljen giver ansøger ét år til at starte projektet op. Er projektet ikke i gang inden for ét år, skal tilsagnet om støtte genbehandles i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Forud for en genbehandling skal ansøger sende en projektstatus og plan for den videre realisering af projektet

- Landdistriktsanlægspuljen følger i udgangspunktet ansøgningsfristerne for de kommunale landdistriktsmidler. Visse ansøgninger kan behandles løbende, eksempelvis hvis ansøger har fået en stor medfinansiering fra andre og derfor kan restfinansiere projektet via Landdistriktsanlægspuljen

- Ansøgere, der får tilsagn, får tilbudt assistance og netværk til at understøtte det videre arbejde med projektet. Konkret kan det være individuelle projektmøder, fælles workshops, hvor der er fokus på fundraising, planer, administration af projekter, vidensdeling mellem projekterne og samarbejde med andre fonde.


En ny rygrad til Aabybro Bymidte

Det første træk mod at skabe en mere sammenhængende Aabybro bymidte bliver en ny rygrad – også kaldt Broen.

Broen kommer til at gå fra rundkørslen ved Aaby Sdr. Gade til Kattedamsvej, og bliver en ny forbindelse for lette trafikanter. Samtidig bliver Broen stedet for fællesskaber.

Planlægningen og selve etableringen af Broen forventes at ske over en periode på fire til fem år.

Broen er blot et af flere tiltag, der skal være med til at udvikle Aabybro Bymidte.

”Vi har samarbejdet med Realdania og CFBO om en grovskitse for Aabybro. Den går forud for den endelige plan for en ny og stærkere bymidte, som vi regner med er klar til april. I planen er der fem spændende og nye hovedemner, som skal være med til at samle byen”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

De fem hovedemner for, hvordan arbejdet med Aabybro Bymidte skal forme sig, er:

En Midtby - Flere kvarterer
Bymidten skal opdeles i tre kvarterer på baggrund af de nuværende og fremtidige funktioner - Hovedgaden ved Østergade, Skole og fritid ved Aabybro Skole og DGI-hallen samt det nye bykvarter, der opstår omkring Aabybro Centret i forbindelse med de igangværende omdannelsesprojekter.

Forbundet Midtby
I bymidten ønskes en forenklet trafikstruktur for bilister og en prioritering af bløde trafikanter. Planen skal styrke banestien bl.a. med nye stiforbindelser fra nord mod syd.

Livlig Midtby
Funktionerne i Aabybro skal samles. I den forbindelse arbejdes der ud fra princippet "Midtbyen først", her er et mål at koncentrere al aktivitet, der bidrager til mere liv i bymidten - blandt andet erhverv, bolig, fritid, kultur, uddannelse.

Stærk handelsby
Aabybro skal fremstå som en samlet handelsdestination. Det skal ske ved at skabe en samlet handelsoplevelse, en prioritering af hovedgaden, og et samarbejde på tværs af alle byens aktører.

Grøn Midtby
Banestien er et grønt træk i midtbyen. Det skal styrkes, så fremtidige udefaciliteter f.eks. i forbindelse med skolen, skabes i sammenhæng med banestien. Grønne elementer skal desuden indarbejdes i gadedesign, altaner, p-pladser mm.

Vurderingen er, at Broen kommer til at koste mellem 10 og 15 mio. kr. Jammerbugt Kommune vil søge midler til Broen hos Realdania via deres kampagne "Hovedbyer på forkant". Kommunen søger medfinansiering til et totalt beløb på 10 mio. kr. Hvis Realdania udvælger projektet, kan kommunen forvente støtte på 50% af udgifterne – så Jammerbugt Kommune kommer til at bidrage med 5 mio. kr. Samme kampagne støttede det snart afsluttede arbejde med planen for udformningen af bymidten.

Modernisering af Aabybro Genbrugsplads

Ligesom de tre genbrugspladser i Brovst, Fjerritslev og Pandrup, skal kommunens fjerde genbrugsplads i Aabybro også moderniseres. Allerede sidste år godkendte Kommunalbestyrelsen 625.000 kr. til forarbejder til projektet.

Den nuværende genbrugsplads og bygningerne på pladsen i Aabybro udvides og opgraderes til samme niveau, kvalitet og indretning som genbrugspladserne i Pandrup og Brovst. Genbrugspladsen i Aabybro får blandt andet en haveaffaldsplads og bedre tilkørselsforhold. Samtidig udvides genbrugspladsen med flere containere, så pladsen er fremtidssikret i forhold til byudviklingen i Aabybro og klar til fremtidens miljøkrav.

Det betyder, at den nuværende bygning stort set fjernes i løbet af moderniseringen. I stedet bygges en ny og næsten identisk bygning, som dem på Pandrup og Brovst genbrugspladser. I den nye bygning er kontoret hævet over terræn, så pladsmanden får bedre overblik over genbrugspladsen.

Det nuværende plateau og de nuværende støttemurere bliver ligeledes hævet, for at gøre kommunens genbrugspladser mere ens, dermed kan containere bruges på alle fire genbrugspladser. Det giver driftsmæssige fordele og optimering af kørslen.

Asfalt, kloakker og belysning bliver også fornyet – både fordi det trænger på den 18 år gamle genbrugsplads, og fordi de fremtidige vedligeholdelsesudgifter og elforbruget dermed mindskes.

Borgerne vil komme til at mærke arbejdet med moderniseringen, men kommunen forventer ikke, at genbrugspladsen bliver lukket under moderniseringen. Når arbejdet er afsluttet får Aabybro Genbrugsplads samme standard og serviceniveau som på de øvrige genbrugspladser.

Projektet er estimeret til 18,4 mio. kr. i alt inklusiv en bevilling i 2018 på 625.000 kr.

Lånet tilbagebetales gennem affaldsgebyrerne. Den samlede investering kommer til at koste hver husstand og sommerhus 34 kr. årligt i genbrugspladsgebyr.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post382

Fokus på fysiske rammer

2019Posted by Mogens Gade 21 Feb, 2019 11:20

Noget af det, som er med til at gøre Jammerbugt Kommune til et sted, som folk og virksomheder vælger til, er, at de fysiske rammer – natur og landskab, boligområder og byer – fremstår velholdte og attraktive. Vi kommer ikke uden om, at de fysiske rammer har indflydelse på, hvordan vi fungerer, præsterer og trives. Uanset om man er 8 eller 58 år. Det er vi meget bevidste om i Kommunalbestyrelsen, og vi følger de gode intentioner op med handling.

40 ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium

I Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet på at skabe flere ungdomsboliger i kommunen til en attraktiv husleje. Derfor glæder det mig, at arbejdet med at oprette et kollegie i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium er kommet et stort skridt nærmere. De første 24 boliger ud af 40 ungdomsboliger, skal stå klar til skolestart i august 2020. De resterende 16 boliger skal være færdige i august 2021.

Det nye kollegie kommer til at ligge på Skovbrynet øst for gymnasiet, på et areal ejet af Jammerbugt Kommune. Projektet er fortsat på skitseplan, og planen er, at byggeriet bliver tæt lav boligbebyggelse.

Ud over de 40 ungdomsboliger, bliver der opført et fælleshus på 400 m2. Det er tænkt som centralt samlingssted for beboerne, og som en form for fælles stue til 1-rums boligerne.

Huslejen for en studerende, som får ungdomsboligbidrag, bliver ca. 2.625 kr. pr. måned. Dermed får de unge mulighed for at bo i trygge og spændende omgivelser under uddannelsen til en fornuftig pris.

Stor modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev

Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev skal moderniseres for 20 mio. kr. Arbejdet med at finde rådgivere, der skal udarbejde skitseforslag, energiberegninger, udbud og meget andet, forud for moderniseringen af Idrætscenter Jammerbugt, er i gang.

Vi forventer, at et skitseforslag kan præsenteres i løbet af 2. kvartal 2019. Herefter skal skitseforslaget høres blandt brugerne af Idrætscenter Jammerbugt.

De 20 mio. kr. til moderniseringen er fordelt på budget 2019 med en anlægsbevilling på 10 mio. kr. og en anlægsbevillig på de resterende 10 mio. kr. i 2020.

Sideløbende med, kommunens arbejde med skitseforslag mv., arbejder Idrætscenter Jammerbugt på at samle ideer ind til, hvordan fremtidens idrætscenter skal se ud. Derfor er der ideudviklingsmøde torsdag 7. februar 2019 på vandrehjemmet i Fjerritslev. Her er der oplæg og debat om det nye idrætscenter.

Godt 10 millioner kr. til renovering og vedligehold af bygninger i Jammerbugt Kommune

I 2019 tager vi hul på arbejdet med at modernisere kommunens bygninger – til gavn og glæde for vores borgere.

I dette års budget er der afsat 9,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og en halv mio. kr. til offentlige toiletter.

Vi har fået gennemgået vores bygninger, og på den baggrund har vi lavet en plan for, hvilke bygninger, der skal renoveres hvornår. Investeringerne i bygningerne kommer i de efterfølgende år til at betyde færre drifts- og renoveringsudgifter, blandt andet fordi bygningerne bliver mere energirigtige.

Biersted Skole er en af de bygninger i kommunen, der skal gennemgå en større renovering. Investeringen i Biersted Skole bliver på 9,3 mio. kr. hen over de næste tre år, hvor fokus blandt andet er på klimaskærm og energirenovering.

Derudover starter kommunen renoveringer op for yderligere 4,3 mio. kr. Bygningerne er:

- Skolerne i Skovsgaard, Ørebro, Saltum, Brovst, Nørhalne, Fjerritslev

- Jammerbugt Produktionsskole

- Brovst og Gl. Dalhøi Børnehaver samt Børnehuset Aabybro

- Brovst administrationsbygning

- Brovst Bibliotek

- Brovst busterminal

- Gjøl Fritidscenter

Fire nye cykelstier i Jammerbugt Kommune

Det bliver mere trygt at cykle i Jammerbugt Kommune. I løbet af de næste tre år får kommunen nemlig fire nye cykelstier. Arbejdet med den første cykelsti, Saltum-Faarup, starter i foråret. Midlerne til cykelstien kommer dels fra cykelpuljen og dels fra egenfinansiering.

De tre øvrige cykelstier er ved Kollerup Strandvej, Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen. Etableringen af disse stier blev mulig, da aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik blev vedtaget i efteråret 2018 på Christiansborg. Hermed fik Jammerbugt Kommune tilsagn om tilskud til de tre cykelstiprojekter på 9,7 mio. kr., hvis kommunen som minimum finansierer 60% af omkostningerne til cykelstierne, og det gør vi nu i kraft af en beslutning i Kommunalbestyrelsen om at øge posten til cykelstier på budget 2020.

Cykelstierne er et stort ønske blandt borgerne. Skolevejene bliver sikre, og generelt bliver det tryggere for både borgere og turister i kommunen at færdes på deres cykler.

Etableringen af cykelstien langs Kollerup Strandvej starter i 2019, og forventes klar i 2020. De to cykelstier Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen anlægges i 2020-2021.

  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post381

Nyt fra kommunalbestyrelsen - januar 2019

2019Posted by Mogens Gade 08 Feb, 2019 12:45

40 ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium

Arbejdet med at oprette et kollegie i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium er et skridt nærmere. De første 24 boliger ud af 40 ungdomsboliger, skal stå klar til skolestart i august 2020. Mens de resterende 16 boliger skal være færdige i august 2021.

Kollegiet kommer til at bestå af 1-rums boliger på 25 m2 med bad/toilet og et mindre køkken. Med byggeriet følger Kommunalbestyrelsen op på beslutningen om at øge antallet af ungdomsboliger i kommunen.

Det nye kollegie kommer til at ligge på Skovbrynet øst for gymnasiet, arealet er ejet af Jammerbugt Kommune. Projektet er fortsat på skitseplan, og planen er, at byggeriet bliver tæt lav boligbebyggelse, i henhold til det eksisterende plangrundlag (lokalplan nr. 18).

Ud over de 40 ungdomsboliger, bliver der opført et fælleshus på 400 m2. Det er tænkt som centralt samlingssted for beboerne, og som en form for fælles stue til 1-rums boligerne.

Huslejen for en studerende, som får ungdomsboligbidrag, bliver ca. 2.625 kr. pr. måned, og dermed en husleje på under 1.000 kr. pr. m2.

”I Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet på at skabe flere ungdomsboliger i kommunen til en attraktiv husleje. De nye ungdomsboliger giver de unge mulighed for at bo i trygge og spændende omgivelser under uddannelsen til en fornuftig pris”, siger borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade.

Stor modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev

Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev skal moderniseres for 20 mio. kr.

Arbejdet med at finde rådgivere, der skal udarbejde skitseforslag, energiberegninger, udbud og meget andet, forud for moderniseringen af Idrætscenter Jammerbugt, er i gang.

Kommunen forventer, at et skitseforslag kan præsenteres i løbet af 2. kvartal 2019. Herefter skal skitseforslaget høres blandt brugerne af Idrætscenter Jammerbugt.

De 20 mio. kr. til moderniseringen er fordelt på budget 2019 med en anlægsbevilling på 10 mio. kr. og en anlægsbevillig på de resterende 10 mio. kr. i 2020.

Sideløbende med, kommunens arbejde med skitseforslag mv., arbejder Idrætscenter Jammerbugt på at samle ideer ind til, hvordan fremtidens idrætscenter skal se ud. Derfor er der ideudviklingsmøde torsdag 7. februar 2019 på vandrehjemmet i Fjerritslev. Her er der oplæg og debat om det nye idrætscenter.

Godt 10 millioner kr. til renovering og vedligehold af bygninger i Jammerbugt Kommune

I 2019 starter arbejdet op med at modernisere kommunens bygninger.

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe de bedst mulige rammer for borgerne i Jammerbugt Kommune. Derfor får de fysiske rammer et løft.

I dette års budget er der afsat 9,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og en halv mio. kr. til offentlige toiletter.

”Vi har fået gennemgået vores bygninger. På baggrund af gennemgangen, har vi lavet en plan for, hvilke bygninger, der skal renoveres hvornår. Investeringerne i bygningerne kommer i de efterfølgende år til at betyde færre drifts- og renoveringsudgifter, blandt andet fordi bygningerne bliver mere energirigtige”, fortæller Mogens Christen Gade.

Biersted Skole er en af de bygninger i kommunen, der skal gennemgå en større renovering. Renoveringen starter op i år, hvor der er afsat 2,6 mio. kr. og løber frem til 2021. Investeringen i Biersted Skole bliver på 9,3 mio. kr. hen over de næste tre år, hvor fokus blandt andet er på klimaskærm og energirenovering.

Renoveringsprojekter med opstart i 2019
Foruden Biersted Skole starter kommunen renoveringer op for yderligere 4,3 mio. kr. Bygningerne er:

Skolerne i Skovsgaard, Ørebro, Saltum, Brovst, Nørhalne, Fjerritslev

Jammerbugt Produktionsskole

Brovst og Gl. Dalhøi Børnehaver samt Børnehuset Aabybro

Brovst administrationsbygning

Brovst Bibliotek

Brovst busterminal

Gjøl Fritidscenter

Der er også afsat en pulje til mindre akutte vedligeholdelsesarbejder på 700.000 kr.

En pulje på 500.000 kr. til vedligeholdelse af tekniske installationer og udearealer. Ligesom kommunen i 2019 regner med at bruge 1 mio. kr. til energioptimeringer og energistyring i kommunens ejendomme.

Fire nye cykelstier i Jammerbugt Kommune

Det bliver mere trygt for borgerne at cykle i Jammerbugt Kommune. I løbet af de næste tre år får kommunen fire nye cykelstier. Arbejdet med den første cykelsti starter i foråret.

Jammerbugt Kommune ønsker at fremme både turist- og skolecyklisme i kommunen. Næste skridt mod målet er cykelstier ved Saltum-Faarup, Kollerup Strandvej, Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen.

Cykelstien Saltum-Faarup anlægges efter planen i 1. halvår 2019. Midlerne til cykelstien kommer dels fra cykelpuljen og dels fra egenfinansiering.

Etableringen af de tre øvrige cykelstier er blevet en realitet efter, at aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik blev vedtaget i efteråret 2018 på Christiansborg. Hermed fik Jammerbugt Kommune tilsagn om tilskud til de tre øvrige cykelstiprojekter på 9,7 mio. kr., hvis kommunen som minimum finansierer 60% af omkostningerne til cykelstierne, og det gør kommunen nu.

Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at øge posten til cykelstier på budget 2020, så kommunen kan præstere en egenfinansiering på 14,7 mio. kr. og dermed få finansieret de tre øvrige cykelstier.

”Vores medfinansieringen betyder, at vi kan få det fulde tilskud til tre nye cykelstier i Jammerbugt Kommune. Cykelstierne er et stort ønske blandt borgerne. Skolevejene bliver sikre, og generelt bliver det tryggere for både borgere i kommunen og turister at færdes på deres cykler”, siger Mogens Christen Gade.

Etableringen af cykelstien langs Kollerup Strandvej starter i 2019, og forventes klar i 2020. De to cykelstier Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen anlægges i 2020-2021.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post380

Budget 2019 – Velfærd og vækst!

2019Posted by Mogens Gade 31 Jan, 2019 12:22

Økonomiudvalget har et særligt ansvar for budgetlægningen – vi har nemlig både retten og pligten til at komme med et oplæg til et budget i balance – som den øvrige Kommunalbestyrelse så skal tage stilling til. De seneste par år har vi efter at have lyttet til medarbejdere og de øvrige politiske udvalg valgt, at komme med et meget detaljeret forslag – som også har været koordineret med de politiske partier og lister. Med respekt for alle disse spillere er det de to seneste år lykkedes Økonomiudvalget at komme med budgetforslag, som med få undtagelser har nydt fremme hos en samlet Kommunalbestyrelse – I Jammerbugt Kommune er budgettet ikke kun tal – det er ikke mindst en række budgetbemærkning, som udmønter tallene i ord – og ikke mindst sætter forskellige processer i gang – med henblik på den fremtidige udvikling i og af Jammerbugt Kommune – interessant læsning.

Her bidrager Økonomiudvalget primært på vækstområdet – bl.a. med en fastholdelse af den lokale indsats for erhvervsfremme – bl.a. i forhold til vores mange iværksættere. Yderligere vil vi sikre, at andre virksomheder guides til det nyetablerede Nordjyske Erhvervshus – hvor de vil kunne blive vejledt til vækst og udvikling.

Der er afsat flere midler til at styrke bosætningsindsatsen – så vi kommer til at arbejde endnu mere strategisk og struktureret med bosætning og branding i alle områder af Jammerbugt Kommune.

Der er gang i hjulene i Jammerbugt Kommune – derfor har vi valgt at ansætte 3 mere i planafdelingen – dels til lokalplaner og dels til byggesager – Jammerbugt Kommune skal ikke være flaskehalsen der står i vejen for vækst – tværtimod !

Der er sat fokus på Automatisering og velfærdsteknologi – og på mere rationelle indkøb – bl.a. for at sikre midler til velfærd !

Budgettet for 2019 er på mange måder en opfølgning på Konstitueringsaftalen efter valget i 2017 – mange af de løfter vi 27 Jammerbugtpolitikere gav hinanden på det tidspunkt er realiseret via det første budget i denne byrådsperiode – imponerende godt !
  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post379

Borgmesteren informerer

2019Posted by Mogens Gade 11 Jan, 2019 14:45
Fremtidens Jammerbugt skaber vi sammen

Kalenderen siger januar 2019 – og der er nu noget særligt ved at tage hul på et nyt og ubrugt år. Hvad mon det bringer? Noget af det, jeg personligt glæder mig til i år, er de processer, hvor Jammerbugt Kommune har brug for borgernes og andre parters medvirken for at nå i mål med gode resultater.

Folkesundhedsmødet – en mulighed for indflydelse

Et godt eksempel er arbejdet med den kommende sundhedspolitik, hvor vi allerede den 28. januar inviterer alle, som interesserer sig for sundhed, forebyggelse og det gode liv, til at deltage på et folkesundhedsmøde.

På mødet bliver der rig mulighed for at debattere med politikere, fagfolk, erhvervsliv, forskellige råd, nævn og bestyrelser – ligesom man kan møde frivillige, foreninger eller private, der arbejder eller gerne vil arbejde med sundhed.

Nogle af de spørgsmål, der er oppe til debat er:

Hvordan fremmer vi i praksis sundheden for dig – eller den gruppe, du repræsenterer?

Hvad skal vi gøre mere af – og hvad skal vi gøre mindre af?

Hvem skal kommunen specielt have fokus på at støtte?

Hvilke tilbud virker, som vi skal lade os inspirere af – og omvendt?

Hvordan kan vi samarbejde om sundhed og forebyggelse på nye måder?

I kommunen har vi været i gang med at forberede mødet gennem længere tid, for sundhed er et emne, som går på tværs af afdelinger og forvaltninger. Vi synes, det er vigtigt at bringe mange vinkler og tilgange til emnet frem i lyset, så de alle kan bidrage til at kvalificere de løsninger og tiltag, vi finder frem til.

Vi håber, at Folkesundhedsmødet resulterer i en masse gode input til kommunens kommende sundhedspolitik, så vi får udviklet en politik, der kommer til at ’leve’ fremfor at samle støv på hylden.

Kick-off på Folkeskolen i Top 20

Også på folkeskoleområdet vil 2019 byde på mulighed for alle interesserede for at påvirke udviklingen af folkeskolen her i Jammerbugt Kommune. Vi har i Kommunalbestyrelsen sat os et ambitiøst mål om at få en Folkeskole i top 20 – men hvad vil det i grunden sige på ’jammerbugtsk’? Og hvordan når vi derhen?

En folkeskole i top 20 kommer ikke af sig selv. Udviklingen af folkeskolen kræver, at politikere, forvaltning, medarbejdere, ledere, lærerkreds, forældre, elever og skolebestyrelser i fællesskab arbejder konstruktivt, innovativt og fokuseret. At vi er lydhøre over for hinandens idéer og erfaringer, og i fællesskab løser udfordringer og fejrer succeser.

Første skridt bliver at samle alle parter, som kan bidrage til, at vi når i mål med visionen. Det sker den 4. februar, hvor Jammerbugt Kommune er vært for et Kick-off arrangement for alle interesserede.

Efter det indledende kickoffmøde vil der blive afholdt et elevrådstopmøde. På topmødet vil eleverne blive introduceret til de ideer, der er kommet frem på det første møde, desuden skal de også komme med deres egne ideer. Som en del af processen vil der også blive afholdt lokale dialogmøder, inden den nye skolepolitik formuleres. VI regner med den nye skolepolitik kan godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2019.

Ny planstrategi på vej

På det mere overordnede plan kommer 2019 til at byde på en ny planstrategi for kommunen. I planstrategien sætter Kommunalbestyrelsen de overordnede rammer for kommunens udvikling i de kommende år.

I Jammerbugt Kommune har vi gode erfaringer med at supplere planstrategien med et såkaldt handlingskatalog, som er et katalog over et bredt udvalg af forskellige handlinger og indsatser, som Kommunalbestyrelsen sammen med andre parter vil sætte i gang de kommende år.

Også undervejs i dette arbejde vil borgere, foreninger, erhvervsliv og andre interesserede blive inviteret til at komme med ideer og forslag.

For mig er der ingen tvivl om, at det er en kæmpe styrke, at vi – offentlige og private parter - således sammen er med til at skabe fremtidens Jammerbugt Kommune. At vi sammen definerer problemer og udfordringer – at vi sammen udvikler nye løsninger – og at vi sammen realiserer dem i praksis. Det gør det muligt at sikre levedygtige løsninger af høj kvalitet.

Vi er klar til at tage fat, og håber, at så mange som muligt vil være med!

  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post378
« PreviousNext »