MogensGade.dk

MogensGade.dk

Nyt fra Kommunalbestyrelsen december 2018

2018Posted by Mogens Gade 26 Dec, 2018 09:41

Budgetopfølgningen

Jammerbugt Kommune har gennemført anden budgetopfølgning 2018. Opfølgningen er lavet for alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået for indtægter og anlæg.

Budgettet viser tegn på et positivt regnskab for 2018 med et forventet overskud på den skattefinansierede drift på 39,7 mio. kr. Mens forbruget på skattefinansieret anlæg forventes at blive 74,2 mio. kr. I dette beløb er der overført investeringer fra 2017 i form af ikke-afsluttede projekter. På brugerfinansieret anlæg forventes et forbrug på 18,0 mio. kr., så det samlede anlægsforbrug forventes at blive 92,2 mio. kr.

Inklusive lånoptag og finansforskydninger forventes et forbrug af likvide aktiver på 59,6 mio. kr.

I forhold til første budgetopfølgning for 2018 er driftsresultatet øget og anlægsforbruget er reduceret, hvilket betyder en væsentlig forbedring af det korrigerede budget.


Tillægsbevillinger og genbevillinger

Siden det oprindelige budget for 2018 blev vedtaget er der givet tillægsbevillinger og genbevillinger på både indtægter, drift, anlæg og finansiering. Forskellen skyldes bl.a. genbevillinger.

På indtægtssiden er budgettet nu ændret med en mindreindtægt på 24,4 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede områder mv. samt ændret skøn for pris- og lønudvikling. Hvilket er en del af forklaringen på, at driftsbudgettet er ca. 28 mio. kr. dårligere end budgetteret - nemlig på 39,7 mio. kr. mod budgetteret 67,2 mio. kr.

Det korrigerede budget på brugerfinansieret anlæg er 22,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Det skyldes overførsel af uforbrugte beløb til genbrugspladser. Under finansieringsposter er der merindtægter for netto 17,8 mio. kr., hvilket især skyldes øget lånoptagelse til genbrugspladser.

Ændringerne betyder, at det budgetterede træk på de likvide aktiver er 148,6 mio. kr. større i det korrigerede budget end i det oprindelige budget.

"Jeg hæfter mig ved, at man kan konstatere et rimeligt resultat for Jammerbugt Kommune, selvom resultatet ikke er helt så positivt som forventet" siger borgmester Mogens Gade.


Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Fokus for næste års beskæftigelsesplan er fortsat på en bred og helhedsorienteret ungeindsats, som suppleres med tiltag, der skal skabe tilknytning til arbejdsmarkedet i form af "småjobs". Ligesom der skal ske en tidlig indsats allerede i folkeskolen.

Virksomhedsindsatsen - i form af samarbejde med virksomhederne, og mere opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne - vil også være et fokusområde.

Derudover vil der i 2019 for eksempel også være fokus på sygedagpengemodtagere og jobparate ledige - med særligt fokus på de unge og de 50+ årige. Der er fortsat kvalificeret arbejdskraft i disse grupper, eksempelvis inden for metalfagene.

Og i lighed med regeringens udmelding har Jammerbugt Kommune naturligvis fokus på udsatte ledige og flygtninge og muligheden for at kombinere virksomhedspraktikker med ordinære timer - de såkaldte "småjobs" - i forhold til denne målgruppe.

Høring vedr. praksisplan for almen- og speciallægepraksisområdet

Praksisplanerne er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger og speciallæger. Planerne beskriver, hvilke opgaver almen- og specialpraksis skal varetage samt snitflader til det øvrige sundhedsvæsen.

Derudover skal praksisplanerne bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i alle regionens områder.

"Jammerbugt Kommune er vågne i forhold til samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger, men der er et hængeparti i forhold til regionen, som har et ansvar i forhold til at skaffe læger til Nordjylland" siger borgmester Mogens Gade, og tilføjer:

"I den forbindelse vil jeg gerne nævne, at vi arbejder videre med planerne om at etablere en ny lægeklinik i Aabybro".

I forhold til speciallæger er Jammerbugt en af de kommuner, der har forholdsvis få speciallæger. Der er dog ledige ydernumre, som for eksempel kunne placeres i Brovst, hvor alle faciliteter i forvejen er til stede for oprettelse af speciallægepraksis.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post376

Nyt fra Kommunalbestyrelsen, november 2018

2018Posted by Mogens Gade 29 Nov, 2018 16:22

41 nye almene boliger i Aabybrocentret

I forbindelse med renoveringen og fornyelsen af Aabybrocentret bliver der opført nye boliger. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt opførslen af de første 29 almene familieboliger og 12 ungdomsboliger i centret. Ud over nye boliger, betyder renoveringen også en forskønnelse af butiks- og erhvervslokaler.

De nye almene boliger i Aabybrocentret bliver lejligheder, og de kommer til at ligge ovenpå forretningerne og erhvervslokalerne, som også bliver forskønnet og som fortsat kommer til at ligge i stueetagen.

”Fornyelsen af centret er en begyndelse på Aabybro version 2. Byen udvider sig fortsat i areal, og nu også opad. På den måde sørger vi for, at der kommer en central midtby, der understøtter fortsat handelsliv og bosætning”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Først renoveres den sydlig del
Der tages hul på renovering i den sydlige del af Aabybrocentret mod Østergade. Konkret indgår Aabybrocentret 1, 4A, 4B, en del af 4C og 6 i første fase.

”Det har været et længe næret ønske at renovere centret i Aabybro. Nu tager vi hul på første del med et betragteligt antal almene boliger. Senere kommer også et antal private boliger, ligesom vi med projektet kommer til at forskønne butikkerne i centret i et tæt og godt samarbejde med lejere og ejere”, fortæller Mogens Christen Gade.

De 29 almene familieboliger bliver i gennemsnit 99,5 m2 pr. lejemål. Mens de 12 almene ungdomsboliger hver bliver på 50 m2. I tilknytning til de almene boliger kommer der et fælleshus på 100 m2.

Husleje for familieboligerne bliver på ca. 7.175 kr. pr. måned. For ungdomsboligerne kommer huslejen til at lyde på ca. 4.475 kr. pr. måned.

Det er planen, at i alt 150 nye boliger skal bygges i takt med, at centret bliver renoveret. Cirka halvdelen af boligerne bliver ejerlejligheder, mens den anden halvdel bliver almene boliger.

Projektet forventes at gå i gang i oktober 2019 og være klar til indflytning i foråret 2021.

Flere byggegrunde i Nørhalne og Pandrup

To parcelhusgrunde i det centrale Nørhalne bliver udbudt i januar 2019 af Jammerbugt Kommune. Mens de resterende seks grunde på Jacobsvej i Pandrup sælges til en fast pris fra 1. december i år.

De to grunde i Nørhalne ligger på Gartnervænget 8A og 8B, der er en lukket vej i Nørhalne. Grundene er omgivet af boliger hele vejen rundt – på nær et fællesareal.

”Vi kan se, at der fortsat er stor interesse for at bosætte sig i Jammerbugt Kommune. Derfor er det vigtigt, at vi med jævne mellemrum sørger for, at der kommer nye attraktive grunde til fornuftige priser”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Parcelhusgrundene i Nørhalne er på henholdsvis 829 m2 og 986 m2, og udbydes til en minimumspris på henholdsvis 275.000 kr. og 325.000 kr. inkl. kloaktilslutning og ekskl. øvrige tilslutningsbidrag. Grundene kommer dermed til minimum at koste ca. 400 kr./m2 inkl. moms og inkl. alle tilslutningsbidrag, hvilket ligger sig op af det niveau både offentlige og private grunde er solgt til i området inden for de seneste ca. tre år.

Tilslutning til Nørhalne vandværk koster ca. 24.500 kr. inkl. moms. Tilslutning til el koster ca. 17.500 kr. inkl. moms, mens tilslutning til HMN gas koster 15.000 kr. Der er altså tilslutningsbidrag for yderligere ca. 57.000 kr. inkl. moms.

Grundene forventes at komme i udbud i januar 2019.

Jacobsvej Pandrup

I slutningen af oktober blev tre ud af ni grunde på Jacobsvej i Pandrup solgt i udbud. Fra 1. december 2018 kan alle med ønske om at bygge selv købe de resterende seks grunde på Jacobsvej i Pandrup til en fast pris på 350 kr./m2 inkl. moms.

Prisen er fastsat ud fra salget af de tre første grunde i udstykningen. Her blev grundene solgt til en pris på mellem 359 kr./m2 til 404 kr./m2 inkl. moms.

Udover købesummen skal køberne regne med udgifter til stikledning ved Jetsmark Energiselskab og udgifter til installationer til vand og el fra skel til en kommende bolig.

Se hvilke grunde der ellers er til salg i Jammerbugt Kommune.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post375

Budget 2019

2018Posted by Mogens Gade 16 Nov, 2018 19:49

Med Budget 2019 sættes der for alvor gang i finansieringen af Jetsmark Skolecenter – men der er også mange andre anlægsprojekter på programmet for 2019 og fremefter.

Haller og fritidsfaciliteter får et løft

Der afsættes i årene 2019 og 2020 i alt 20 mio. kr. til renovering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev.

Der afsættes 4 mio.kr. som medfinansiering til at realisere Aabybro Idrætsforenings ønske om nyt klubhus.

Halpuljen er i 2019 i alt 2,5 mio. kr. Puljen er inklusiv udgiften til ”nøglefri haller”.

Vedligehold af kommunens bygninger prioriteres

Jammerbugt Kommune ønsker at sikre gode rammer for borgere, brugere og medarbejdere. Derfor afsættes der fra budgetår 2019 og frem yderligere 3,6 mio.kr. årligt til vedligeholdelse af kommunens mange bygninger. Vedligeholdelsesopgaverne udføres sådan, at der tænkes energirigtige løsninger ind, der er gode for både miljøet og driften af bygningerne. Derfor forventes det, at en væsentlig del af energioptimeringerne vil kunne lånefinansieres. Konkret igangsættes renoveringen af Biersted Skole med et samlet budget på 9,3 mio.kr. over tre år.

På dagtilbudsområdet er der afsat 4 mio. kr. til renovering af børnehaverne i Fjerritslev og herunder muligheden for at udvide antallet af vuggestuepladser i området.

Ungdomsskolens lokaleforhold vurderes nærmere med henblik på at undersøge hvilke faciliteter, der kan stilles til rådighed lokalt.

Der skal samtidig arbejdes videre med at skabe øget tilgængelighed for kommunens borgere – herunder også adgang til handicaptoiletter – hvilket indarbejdes i kommunens projekter, såsom eksempelvis haller, renoveringer mv. Konkret skal der desuden laves handicapvenlig adgangsvej til Bratskov, inklusive adgang til parken.

Der vurderes et køb af spejderhytten Bækken i samarbejde med Børne- og Familieudvalget

Infrastruktur og trafik

Der afsættes en trafiksikkerheds- og cykelstipulje på i alt 3 mio. kr., der bl.a. skal realisere en cykelsti på Kollerup Strandvej. For at skabe en mere sikker og samtidig smidig trafikafvikling etableres en ny rundkørsel ved Vesterhavsvej/Kvorupvej/Fårupvej. Der afsættes over to år i alt 3,5 mio.kr.

Med henblik på mere sikker trafikafvikling ønskes der flere 2-1 veje i Jammerbugt kommune, herunder skal bl.a. ses på muligheden for at etablere Thorup Strandvej som 2-1 vej.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at der udarbejdes forslag til den fremtidige infrastruktur i Aabybro. Dette skal bl.a. indeholde eventuel etablering af ringveje ved Aabybro, trafiksanering af området ved Kattedamsvej, samt håndteringen af trafikforhold i Aabybro bymidte, vejene til nye boligområder samt fokus på bløde trafikanter og sikre skoleveje. Et forslag hertil – herunder forslag til finansieringsplan – skal forelægges Kommunalbestyrelsen til drøftelse på et temamøde i første halvår 2019.

Landdistriktsanlægspulje støtter projekter med lokal forankring

Som et helt nyt tiltag afsættes der en årlig pulje på 5 mio.kr til anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet. Puljen er en medfinansieringspulje, således at der fra puljen kan søges op til 25 procent medfinansiering af et projekts samlede budget. Den resterende finansiering må ikke være kommunale kroner. Eksempler på projekter kan være: Vester Thorup højskole, Bryggergården, Ingstrup Multihus, Hjortdal Multihus, Brovst speedwayklub, Gjøl-båden, naturlegeplads i Kollerup og Egnssamlingen i Saltum.

  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post374

Budget 2019

2018Posted by Mogens Gade 10 Nov, 2018 10:37

Budget 2019 sætter yderligere turbo på Jammerbugt Kommunes Folkeskoler – med et mål om at være i top 20 i Danmark – Landdistriktsudviklingen prioriteres yderligere!

Folkeskolen i top 20 – et vigtigt og fokuseret indsatsområde

Jammerbugt Kommunes folkeskoler skal være blandt de 20 bedste i Danmark. Dette er et ambitiøst mål, og en forudsætning for at lykkes er, at lærerne føler sig værdsatte og tilfredse med de vilkår, de arbejder under, da lærerne er den mest betydningsfulde faktor for elevernes læring. Derfor indledes der en forhandling om en lokal arbejdstidsaftale i Jammerbugt Kommune som en naturlig del af arbejdet med Folkeskolen i top 20.

Jammerbugt Kommune har allerede en god folkeskole, men det er vigtigt, at vi i fællesskab finder frem til, hvad der kendetegner Folkeskolen i top 20 i netop Jammerbugt Kommune. I processen frem til Folkeskolen i top 20 skal der være fokus på de ting, folkeskolen allerede er dygtig til. F.eks. klarer eleverne i Jammerbugt Kommune sig rigtig flot i de nationale tests, ligesom der er flere elever i Jammerbugt Kommune end på landsplan, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter, at de har afsluttet folkeskolen. Men der er også steder, hvor skolevæsenet kan blive bedre, hvilket der skal fokus på i det kommende arbejde med Folkeskolen i top 20. Derudover skal de lokale muligheder og ressourcer i endnu højere grad tænkes ind i den lokale folkeskole, så der skabes endnu mere rum, energi og engagement omkring den lokale folkeskole. Derfor inviterer Kommunalbestyrelsen allerede i løbet af 2018 til en række lokale dialogmøder med fokus på folkeskolen, således Kommunalbestyrelsen bliver klædt på til at vurdere, hvilke mål og indsatser, der skal prioriteres for at nå det ambitiøse mål om Folkeskolen i top 20.

Processen med folkeskolen i top 20 indeholder desuden en gennemgang af ressourcetildelingsmodellen, både inden for almen- og specialområdet.

Yderligere styrkelse af indsatsen for landdistrikterne

Jammerbugt Kommune arbejder målrettet på at styrke landdistrikterne. Opgaven bliver løst i et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommunen, foreninger og lokale ildsjæle med udgangspunkt i den lokale Landdistrikts Udviklings Plan (LUP’en).

Med budgetaftalen afsættes der 1 mio. kr. til yderligere tiltag i landdistrikterne.

Der etableres landsbypedelordning.

Derudover er det besluttet, at landsbyer, hvor den lokale folkeskole er lukket i Jammerbugt Kommunes historie, tildeles de samme midler som landsbyer, der deltager i projekt ”Liv i By og Skole. Disse byer modtager årligt op til 50.000 kr. Der afsættes 0,5 mio. kr. til Liv i By uden Skole. Midlerne bidrager dér i høj grad til sammenhold og fællesskab, og skaber liv, der tiltrækker nye tilflyttere. De modtagne midler skal relatere til LUP’en, der fremover er et centralt element i landdistriktspolitikken.

Projekt Liv i By og Skole fortsætter som et særligt projekt – og kædes yderligere sammen med arbejdet med de lokale udviklingsplaner, hvor det er naturligt og giver synergi. Samtidig tilføres projektet ny energi i form af nye samarbejdsformer - bl.a. tværgående temaer, netværksstyrkelse samt fælles og separate dialogmøder.

Samtidig omlægges landdistriktsindsatsen efter princippet om én indgang til kommunen. Konkret betyder det, at man vil opleve en tovholderfunktion, der varetager og koordinerer indsatsen og samarbejdet mellem kommune og landdistrikt.

På baggrund af LUP’erne og udviklingsplanerne skal der holdes fælles møder mellem byerne i ”Liv i by og skole” og byerne uden skoler.

Tovholder på projektet er vækst- og udviklingsdirektøren i samarbejde med skole- og dagtilbudschefen.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post373

Budget 2019

2018Posted by Mogens Gade 02 Nov, 2018 14:39

Budget 2019 er også et udtryk for et løft på ældreområdet – og en fastholdelse af serviceniveauet på det voksne specialiserede område.

Budgetløft til flere seniorer, rehabilitering og Det Nære Sundhedsvæsen

Den positive udvikling i demografien på seniorområdet medfører, at flere borgere modtager hjemmepleje og sygepleje. Udviklingen i opgaverne i Det Nære Sundhedsvæsen er stærkt stigende. Det er som konsekvens af opgaveflytning fra Regionen, hurtigere udskrivning fra sygehusene, færre sengepladser på sygehusene og stigningen i ambulante behandlinger. Derfor styrkes hjemmeplejen og sygeplejen samtidig med, at den rehabiliterende indsats forøges, således Jammerbugt Kommunes borgere sikres en optimal sundhedsindsats i egen kommune. Endelig stiger kompleksiteten i sundhedsopgaverne, hvilket stiller krav om forøgede kompetencer hos sundheds- og plejepersonalet.

Som en del af budgetaftalen for 2018 blev der tilført 6 mio. kr. til hjemmepleje og sygepleje. Det beløb blev senere suppleret med 4 mio. kr. fra finanslovsaftalen. I budget 2019 øges budgettet med henholdsvis 4 mio. kr. og yderligere 6 mio. kr. via finanslovsmidler 2019 og budgetomplacering fra politikområde 6. Samlet set et stort budgetløft til sundheds- og seniorområdet på 10 mio. kr., hvilket sikrer samme høje serviceniveau på hjemme- og sygeplejeområdet som i 2018.

Som en særlig indsats afsættes der 0,5 mio. kr., finansieret inden for rammen, til øget natsygepleje.

Den rehabiliterende indsats løftes ved at tilføre sundheds- og seniorområdet et årligt beløb på 3 mio. kr. til en styrket indsats vedr. forebyggelse, træning og mestring af egen tilværelse. Målet er bl.a., at antallet af indlæggelser kan reduceres, behovet for personlig pleje bliver mindre, og at flest mulige borgere forbliver selvhjulpne.

Plejeboligplanen justeres i 2019

Med henblik på at sikre en sammenhæng mellem antallet og typer af plejeboliger, og det aktuelle behov på området, justeres plejeboligplanen i 2019. Justeringen vil tage udgangspunkt i behovet for permanente plejeboliger og et stigende behov for aflastningsboliger. Der er behov for aflastningsboliger som alternativ til indlæggelser, til rehabiliteringsforløb og til borgere, hvis ægtefælle har behov for midlertidig aflastning bl.a. i forbindelse ferie og lignende. Ligeledes vil visitationskriterierne blive justeret således, at der indarbejdes et tryghedskriterium.

Fastholdelse af serviceniveau på det voksne specialiserede område

Der er enighed om, at det nuværende serviceniveau på det voksne specialiserede område fastholdes, derfor øges budgettet med 6 mio. kr. til finansiering af tilgang af nye borgere på området. Dermed vil det nuværende serviceniveau på det specialiserede område være uændret i 2019

  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post372

Budgetaftale 2019 for Jammerbugt Kommune:

2018Posted by Mogens Gade 30 Oct, 2018 19:39

Hele Kommunalbestyrelsen står bag budgettet for 2019-22

Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har 8. september 2018 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2019-2022. Samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Borgerlisten står dermed bag aftalen.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab, dog således at et flertal på 20 medlemmer har mulighed for at gennemføre og udmønte budgettet.

Den første budgetaftale i den nye kommunalbestyrelse

Budgetaftalen er udtryk for, at der også i den nye kommunalbestyrelse er vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Dermed fortsætter traditionen for brede forlig, som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet.

Udgangspunktet for budgetlægningen har været en god økonomisk udvikling i Jammerbugt Kommune og en økonomiaftale mellem regeringen og KL, som har givet mulighed for et løft til de velfærdsområder, hvor der er en demografisk udvikling, og hvor der kan konstateres en stigning i opgaverne.

Udviklingen i Jammerbugt Kommune er fortsat præget af lav ledighed, høj erhvervsfrekvens og vækst i antallet af arbejdspladser. Den positive udvikling inden for turisterhvervet med flere overnatninger fortsætter, og antallet af nystartede virksomheder er tilsvarende højt. Dette understøttes også af en stabil udvikling i fødselstallet og i det samlede befolkningstal i Jammerbugt Kommune.

Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på 61,8 mio. kr., anlægsinvesteringer på 80,7 mio. kr. og afdrag (netto) på gælden på 10,9 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 37,5 mio. kr.

Investering i kommunens yngste borgere

En investering i de tidlige børneår er afgørende for, hvordan vores børn klarer sig senere i voksenlivet. Derfor investeres der med budget 2019 2 mio. kr. til kommunens yngste borgere, så normeringen højnes i vuggestuerne og børnehaverne. Dermed sikres mere pædagogisk personale hos børnene i dagligdagen, hvilket har været en vigtigt politisk prioritering.

Derudover kan der konstateres en stigning i antallet af børn i de kommunale vuggestuer – primært som følge af oprettelsen af to nye kommunale vuggestuer i henholdsvis Skovsgaard og Pandrup. Derfor tilføres der med budgetaftalen yderligere midler til 0-2 års området.

Et yderligere løft af tilskuddet til de private institutioner på 0-2 års området fra 2020

En god normering, i såvel kommunale som private pasningstilbud, er afgørende for vores børns udvikling og senere mestring i voksenlivet. Med den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft 1. juli 2018, åbnes der for, at kommuner kan udbetale et større driftstilskud til private institutioner på 0-2 års området. Dette har Kommunalbestyrelsen valgt at prioritere, derfor vil der fra 2020 bliver tilført ca. 1,8 mio. kr. mere i tilskud til de private institutioner på 0-2 års området. Men allerede fra 2019 vil driftstilskuddet til de private pasningstilbud stige - i tråd med udviklingen på det kommunale område.

En forudsætning for det øgede tilskud i 2020 er, at de eksisterende godkendelseskriterier revideres således, at kommunale og private institutioner efterlever de samme krav og retningslinjer i forhold til personalesammensætningen i institutionen  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post371

Fokus på Folkeskolen

2018Posted by Mogens Gade 27 Oct, 2018 16:45

I skrivende stund er budgettet for 2019 godt på vej til endelig vedtagelse – og det glæder mig, for budget 2019 er i høj grad udtryk for kommunens strategi om at investere i de borgernære områder.

Folkeskolen i top 20

Et af områderne, som Jammerbugt Kommune ønsker at styrke i de kommende år er folkeskolen. Ambitionen er, at folkeskolerne skal være blandt de 20 bedste i Danmark.

Som forberedelse på projektet klarlægger vi blandt andet de områder, hvor folkeskolen allerede klarer sig godt. Eleverne i Jammerbugt Kommune gør det allerede rigtig godt i de nationale tests, ligesom flere elever i Jammerbugt Kommune, end på landsplan, gennemfører en ungdomsuddannelse seks år efter, at de har afsluttet folkeskolen.

Samtidig indebærer arbejdet med ”Folkeskolen i top 20” også, at vi kigger grundigt på de punkter, hvor folkeskolen kan blive bedre. Noget af det, vi i den forbindelse har blik for, er hvordan vi i endnu højere grad kan tænke lokale muligheder og ressourcer ind i folkeskolen, for på den måde at skabe mere rum, energi og engagement om de lokale folkeskoler.

Projekt ”Folkeskolen i top 20” indeholder desuden en gennemgang af ressourcetildelingsmodellen, både inden for almen- og specialområdet. Og så er et andet vigtigt skridt mod målet, at vi forhandler en lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Jammerbugt Kommune på plads. Vi tror nemlig på, at tilfredse og værdsatte lærer skaber de bedst mulige forudsætninger for børns læring.

Allerede i år inviterer Kommunalbestyrelsen til lokale dialogmøder om folkeskolen, for på den måde at blive klædt på til at vurdere, hvilke mål og indsatser, der skal prioriteres for at få Folkeskolen i top 20.

Jetsmark Skolecenter – et skridt videre

Vi kommer ikke uden om, at de fysiske rammer har indflydelse på, hvordan vi fungerer, præsterer og trives. Uanset om man er 8 eller 58 år. Jeg er derfor meget tilfreds med, at planlægningen af det nye Jetsmark Skolecenter nu er kommet et skridt videre.

I Kommunalbestyrelsen ønsker vi, at projektet med at bygge skolen skal følges tæt hele vejen igennem – fra idéfasen til byggeriet står færdig. Derfor er vi blevet enige om, at skolebyggeriet skal foregå efter totalrådgivermodellen. Det vil sige, at én rådgiver følger alle processer i forløbet. Modellen er fleksibel og giver os mulighed for at påvirke byggeriet undervejs, hvis der sker ændringer i elevtal, lovgivning eller andre forhold. Og det er jo en stor fordel, når det drejer sig om et stort byggeprojekt, der løber over lang tid.

Med totalrådgivermodellen får både brugere, forvaltning og politikere større indflydelse i projekteringsperioden. Modellen giver derudover mulighed for at udbyde entreprenøropgaven i mindre enheder – og dermed til flere entreprenører, som vil kunne inddrages allerede i projekteringsfasen, så vi sammen kan finde de løsninger, der både er pris-, drifts- og kvalitetsmæssige optimale.

Som en vigtig del i byggeriet af den nye skole i Jetsmark, ønsker vi i høj grad at involvere både brugere og interessenter. De skal involveres direkte i processen og have direkte indflydelse på skolens udformning og indhold.

Den nye skole i Jetsmark skal placeres på jordstykket foran Jetsmark Kirke. Skolen bygges i etaper. 1. etape forventes at stå færdig til skolestart 2021 og kommer til at indeholde indskoling, samt alle fællesfaciliteter for den samlede skole.

Som borgmester er det jo fantastisk privilegeret for anden gang at medvirke til at opføre en helt ny skole, og det kan da også kun lade sig gøre takket været en stabil positiv økonomisk udvikling med driftsoverskud, der har givet os det tilstrækkelige råderum til investeringer.

I budgettet for 2019 viderefører vi den sunde økonomiske politik, hvor vi optimerer og effektiviserer driften for at sikre, at der er sammenhæng mellem serviceniveauet og de økonomiske muligheder.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post370

Udvikling og investeringslyst i Jammerbugt

2018Posted by Mogens Gade 19 Oct, 2018 16:14

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop godkendt flere lokalplaner for at sikre fortsat udvikling på såvel boligområdet som erhvervsområdet.

Flere byggegrunde i Biersted og Aabybro. Mulighed for at bygge tidvarende sommerhuse i Blokhus. Byfornyelse og mulighed for flere lejligheder i Aabybro. Det er mulighederne, der er sat i spil efter kommunalbestyrelsen har godkendt fem lokalplaner og mulighed for ekspropriation i Biersted.

”Der er fortsat stor efterspørgsel på såvel lejeboliger og parcelhusgrunde i kommunen. Oveni oplever vi en stor investeringslyst i forhold til at udvikle erhvervslivet, og det skal og må vi imødekomme”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Det er netop erhvervsudvikling, turisme, landdistriktsudvikling og bosætning kommunen skal leve af. Områderne skaber vækst – og dermed velfærd – i Jammerbugt Kommune.

”Vækst og velfærd hænger uløseligt sammen. De er ganske enkelt hinandens forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at kommunalbestyrelsen er vores ansvar bevidst og skaber rammerne for, at vækst og udvikling fortsat har gode kår i vores større byer og i landdistrikterne”, siger Mogens Christen Gade.

Områderne der er omfattet af lokalplanerne er:

Biersted
Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre udviklingen af Biersted med et nyt boligområde i byen. Da der ikke er byggemodnede grunde til salg i byen, ønsker kommunen at erhverve sig en del af lokalplanen i området i den sydlige del af byen ved ekspropriation. Arealet er på 1,6 ha og vil dermed skabe mulighed for et boligområde af en betydelig størrelse, samtidig med, at denne del af byen vil blive samlet mere.

Aabybro
Aabybro er forsat i udvikling, og med lokalplanen ved Hovensvej bliver det muligt at opføre enten 30-45 parcelhuse eller en blanding af 20-35 parcelhuse og 35-50 rækkehuse eller etagebebyggelse.

Med yderligere to godkendelser af lokalplaner for centerområdet i Aabybro vil flere af byens ældre bygninger kunne ombygges og dermed skabe nyt liv til byen. Det tidligere posthus og Spar Nord-bygningen giver mulighed for at lave bygningerne om til boliger og erhvervsmål. Ligesom lokalplanen gør det muligt, at Aabybro Centret og Aabybro bymidte kan blive samlet til én enhed.

Blokhus

Godkendelsen af lokalplaner for hhv. sommerhusområderne ved Klitvejen samt Pirupshvarre og Lien i Blokhus giver muligheder for at bygge nyt i områderne, der imødekommer de ønsker, der er til sommerhusbyggeri i dag. Samtidig betyder lokalplanerne et mere forenklet plangrundlag, som er lettere forståeligt for borgerne.

Budget 2019 endeligt vedtaget

En samlet kommunalbestyrelse gav allerede i september håndslag på næste års budget. Torsdag blev det formelt vedtaget, da budgettet for 2019 skulle igennem anden behandling. Alle 27 medlemmer stemte for.

Budget 2019 afspejler en optimeret og effektiviseret drift, der sikrer sammenhæng mellem serviceniveauet og de økonomiske muligheder. Budgettet vidner om en solid økonomi i Jammerbugt Kommune, hvor skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau, og velfærdsområderne samtidig får et løft.

”Det er glædeligt, at det brede samarbejde om budgetaftalen er fortsat i den nye kommunalbestyrelse, og vi kan være meget tilfredse med, at vi afsætter yderligere midler til bl.a. sundhedsområdet, seniorområdet, det specialiserede område for voksne og daginstitutionerne”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

En styrkelse af områderne, der er præget af vækst, midler til investeringer på de borgernære områder samt til renovering af kommunens bygninger betyder, at kommunalbestyrelsen i det kommende år sender et tydeligt signal om, at de ønsker at understøtte den positive udvikling Jammerbugt Kommune er i, når det kommer til vækst i erhverv, turisme, bosætning og befolkningstallet.

To millioner kroner til kommunens yngste borgere

Mogens Christen Gade glæder sig over, at der med budget 2019 investeres to mio. kr. i kommunens yngste borgere. Det sker for at højne normeringen i vuggestuerne og børnehaverne, og dermed sikre mere personale omkring børnene i dagligdagen.

”En god normering i pasningstilbuddene er vigtigt for os. Vi ved, at det har indflydelse på børns udvikling og deres senere mestring i voksenlivet. I budgetforhandlingerne har området derfor været en vigtigt politisk prioritering”, siger Mogens Christen Gade.

Sundhedsindsats i hele Jammerbugt kommune

Politikkerne fortsætter også i 2019 kommunens fokus på både den fysiske og mentale sundhed for borgere i Jammerbugt kommune.

Der er enighed om også i 2019 at yde økonomisk støtte til projekt ”Cykeltur for det gode liv”, der gennemføres i samarbejde mellem Familiestøtten og Jammerbugt Kommune. Her er fokus på at hjælpe børn og unge med at styrke deres robusthed, selvværd, sociale netværk og gode vaner.

I budget 2019 øges budgettet til hjemmepleje og sygepleje med henholdsvis 4 mio. kr. og 6 mio. kr. via finanslovsmidler 2019 og budgetomplacering. Dermed får sundheds- og seniorområdet et budgetløft på 10 mio. kr. for at sikre et fortsat højt serviceniveau på hjemmepleje- og sygeplejeområdet. På området afsættes der yderligere ½ mio. kr. til øget natsygepleje.

Jammerbugt Kommune investerer 8,6 millioner kroner i IT

IT- løsningen i Jammerbugt Kommune trænger til opgradering og fornyelse, derfor investerer kommunen 8,6 mio. kr. for at sikre fortsat sikker drift.

Kommunens IT-løsninger dækker over hjemmepleje og plejecentre, administrative funktioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, borgerservice og digitale løsninger på biblioteker.

”Vi har ikke investeret bemærkelsesværdigt i IT-løsninger i mange år. Nogle af løsningerne er fra før kommunesammenlægningen, og derfor er det nu tid til at fremtidssikre netværk- og serverplatforme, så vi har en sikker drift for kommunens knap 3.000 IT-brugere”, siger lederen af kommunens IT-afdeling”, Morten Hedegaard.

Netværket består af ca. 300 enheder og 400 servere, de ældste og mest centrale enheder af disse er købt brugt i 2003 og sat i drift samme år.

De 8,6 mio. kr. omfatter en opgradering og fornyelse af hardware, projektstyring, servere, fiberinfrastrukturen, datacentre og forventes at have en levetid på ca. ti år.

Jammerbugt Kommune forventer, at investeringen i en fornyelse og opgradering af IT-platformen vil give brugerne på blandt andet skoler, administrative områder og i de borgerrettede snitflader en mere stabil IT-drift og dermed mindre spildtid.

Økonomisk set vil en investering i IT-løsninger på sigt give mindre udgifter og mindre tidsforbrug til service og vedligeholdelse på området.

For mere information, kontakt

Borgmester Mogens Christen Gade tlf. 41912001.  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post369
Next »