MogensGade.dk

MogensGade.dk

En decentral Landdistriktskommune midt i naturen!

2019Posted by Mogens Gade 09 Jul, 2019 20:47

Jammerbugt Kommune er en autentisk decentral Landdistriktskommune midt ude i naturen – med 4 hovedbyer og 24 lokalsamfund.

Velfærd og vækst er hinandens forudsætninger – også i Jammerbugt Kommune.

I vores kommune driver vi en struktureret Landdistriktsindsats – parallelt arbejdes der med center og handelsbyerne – netop fordi vores lokalsamfund er afhængige af centerbyer i vækst – lige som centerbyerne er afhængige af lokalsamfund i udvikling.

Det strategiske landdistriktsarbejde udmøntes jo bl.a. med projekt Liv i By og Skole – nu med en prioriteret inddragelse af lokalsamfund uden skole – men jo også med den decentrale børnepasning med valgmuligheder – decentrale rådhuse og biblioteker og social økonomiske virksomheder m.m. – alt sammen klare signaler om, at kommunalbestyrelsen ønsker og tror på den decentrale udvikling.

Jammerbugt Kommune er en mangfoldig Kommune – hvor målet om øget bosætning hænger fint sammen med ønsket om flere gæster. Vi er en kommune hvor vi finder løsninger såvel for natur som for Landbrug – fordi der mange gange er sammenfaldne interesser. Jammerbugt Kommune er jo smukt placeret mellem Hav og Fjord – og med en mangfoldig natur indimellem. Senest med en national anerkendelse af denne natur via en optagelse i Danmarks Naturkanon for Fosdalen og Svinkløv kan vi jo med god samvittighed tillade os at promovere os i forhold til en enestående flot natur – også målt på nationalt plan.

Jammerbugt Kommune er på mange måder en bæredygtig Kommune – økonomisk, fagligt og demokratisk. Men også på de mere traditionelle bæredygtighedsområder, som at mindske CO2-udledningen er vi i førertrøjen – ligesom vi er en del af et Nordjysk projekt om bæredygtig erhvervsudvikling. Bæredygtighed er også en del af hverdagen i vores dagpasning og folkeskoler – hvor en del af vores institutioner hvert år gør sig fortjente til Friluftsrådets grønne flag.

Jammerbugt Kommune er også positivt på Danmarkskortet- bl.a. i top 20 i Danmark over borgernes tilfredshed med bopælskommunen – en høj andel af tilbageflyttere – Nordjyllands største turistkommune målt på antal overnatninger og Nordjyllands mest erhvervsvenlige Kommune.

Aktuelt er der gang i mange ting i Jammerbugt Kommune – nogle kan fremhæves her: Jammerbugt Kommunes asylafdeling lukkede her fra den 30. april efter mere end 25 års eksistens – efter planen kommer lægehelikopteren til Jammerbugt Kommune i år 2020 – udflytningen af statslige arbejdspladser realiseres i år i det tidligere posthus i Brovst – der er ungdomsboliger på vej i både Fjerritslev og Aabybro. Etableringen af den nye skole i Jetsmarkområdet går efter planen. Masterplanen i Brovst kører efter planen – det samme gør Centerplanen for Aabybrocentret. Ligesom der er byggegrunde på vej i Saltum og Biersted og Brovst. Dette blot for at nævne nogle aktuelle indsatser.

Der er meget der går godt i Jammerbugt Kommune – men selvfølgelig også noget vi skal blive bedre til – og vi prøver hele tiden at blive bedre både til det vi er gode til og det vi er mindre gode til.

Hvorom alting er – så er Jammerbugt Kommune - En Kommune i sikker drift med blik for Fremtiden - En Kommune præget af politisk stabilitet – det giver økonomisk stabilitet.

Det giver sikker drift med blikket stift rettet mod fremtiden og fremskridtet.

Sommerhilsen 2019

Mogens Chr. Gade.



  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post393

Nyt fra Kommunalbestyrelsen juni 2019

2019Posted by Mogens Gade 02 Jul, 2019 17:41

Nyt kollegie ved Fjerritslev Gymnasium allerede sidst i 2019

Efterspørgslen efter at bo tæt på Fjerritslev Gymnasium er større end forventet. Derfor bliver byggeriet af 16 af de i alt 40 ungdomsboliger allerede sat i gang i år, de forventes at stå klar ved slutningen af året.

40 et-rums ungdomsboliger og et fælleshus kommer til at udgøre det nye kollegie i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium. Boligerne skulle have stået færdige ved skolestart 2020. Men et behov for boliger allerede ved skolestart 2019 betyder, at de første 16 boliger bliver opført, så de står klar i november/december i år.

”Det er meget positivt, at søgningen mod Fjerritslev College er stor. Det støtter vi selvfølgelig op om og fremrykker derfor byggeriet af knap halvdelen af boligerne, så de unge kan få et sted at bo tæt på deres uddannelse”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

De 40 ungdomsboliger bliver et-rums boliger på hver 25 m², dertil kommer et fælleshus på 400 m². Fælleshuset er tænkt som et centralt samlingssted for beboerne. Da beboerne på kollegiet formodes at være studerende, og opfylde betingelserne for at modtage ungdomsboligbidrag, forventes nettohuslejen at blive på ca. 2.625 kr. pr. måned.

Boligerne kommer til at ligge på et kommunalt ejet areal på ca. 4.900 m² på Skovbrynet, øst for Fjerritslev gymnasium.

Nye byggegrunde i Biersted

Jammerbugt Kommune og en privat lodsejer står bag en fælles byggemodning af flere grunde ved Biersted.

Parterne har lavet en samlet udstykningsplan med 16-17 byggegrunde til parcelhusgrunde. Jammerbugt Kommunes andel svarer til ti parcelhusgrunde, mens den private lodsejer udstykker de sidste seks til syv grunde. Parcelhusgrundene forventes at blive mellem ca. 900 m² og ca. 1.300 m².

Den private lodsejer er ikke omfattet at de samme udbudsregler som Jammerbugt Kommune, og kan derfor begynde byggemodningen umiddelbart efter projekteringen.

Den private udstykning kan være klar til overtagelse i løbet af efteråret 2019, hvis en entreprenør kan gå i gang umiddelbart. Den kommunale udstykning forventes at kunne være klar til overtagelse omkring årsskiftet 2020, forudsat at vejret arter sig.

”Der er blevet efterspurgt flere byggegrunde i Biersted, og med udstykningsplanen sikre vi nu et antal parcelhusgrund i Biersted og dermed en grobund for udvikling i byen inden for kort tid”, fortæller Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommunes udgift til fællesudgifter og byggemodning af de ti parcelhusgrunde udgør 4.450.000 kr. Heri er indregnet stam- og stikveje, tilslutningsbidrag til kloak, el, vand, fjernvarme og køb af et areal på 0,35 ha i lokalplansområdet af en anden lodsejer.

Der er indregnet gadelys og fortov i den ene side af vejen og et beløb til forventet historiske forundersøgelser.

De ti kommunale grunde skal i følge lovgivningen udbydes/fastsættes til markedsprisen.

15 byggegrunde i Saltum

Med åbne marker mod vest og nem adgang til naturområdet ved Nols Sø får Saltum 15 nye byggegrunde. Samtidig udlægges et større område til et fællesareal til rekreative formål.

Den nye lokalplan giver mulighed for 15 nye byggegrunde i Saltum. Grundene bliver på mellem 1100 m2 - 2200 m2, og der bliver mulighed for at bygge i to etager med en højde på maksimalt 8,5 meter og en facadehøjde på maksimalt 6,5 meter.

De 15 byggegrunde kan dog ende med at blive reduceret med fire byggegrunde, da Nordjyllands Historiske Museum har arkæologiske interesser i området. Ved en forundersøgelse har museet afdækket et område, de formoder at kunne datere til sen vikingetid/tidlig middelalder.

Det kommer til at påvirke det endelige antal byggegrunde, om de fundne bebyggelser fra vikingetiden bliver udgravet eller. Bliver de historiske bebyggelser udgravet, sker der ingen ændringer i udstykningsplanen. Men bliver bebyggelserne fra vikingetiden ikke gravet ud, påvirker det planlægningen af fire parcelhusgrunde; nemlig parcelhusgrunde nr. 4, 6, 8 og 10. I så fald vil kommunen være nødt til at lade de fire parcelhusgrunde stå ubebygget, eventuelt som grønne friarealer.

Omkostning for udgravning af de arkæologiske fund er ikke endnu kendt.

Hvad er vejens navn?
Den nye vej i Saltum har fået et navn. Ligesom ved de fleste navngivninger, har flere navne være i spil – i dette tilfælde fem. En enig Kommunalbestyrelse valgte Højbogårdsvej til områdets nye vejnavn. Højbogårdsvej er inspireret af gården, der ligger på nabogrunden.

Støtte fra anlægspuljen for landdistriktsprojekter til to projekter

Bryggergården og Vester Thorup Højskole modtager begge penge fra anlægspuljen for landdistriktsprojekter i Jammerbugt Kommune.

Bryggerimuseet i Fjerritslev Bryggergårds historiske bygninger står over for et spændende projekt, hvor det oprindelige bryggeri skal genskabes – både bygningsmæssigt og med den store bryggerisamling på omkring 1300 registrerede genstande.

Restaureringen forventes at koste 4.850.000 kr., hvoraf Jammerbugt Kommune støtter med 500.000 kr.

Projektet sker i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum og Jammerbugt kommune.

Højskole i Vester Thorup
Jammerbugt Kommune støtter også det lokale tiltag i Vester Thorup med at starte en ny højskole med fokus på klima, kreativitet og kystfiskeri.

Det er den nedlagte efterskole i Vester Thorup, som skal omdannes til højskole. Støtten fra kommunen skal bruges til forbedringer af toilet- og badefaciliteter i bygningerne.

Jammerbugt Kommune støtter projektet med 218.000 kr. – under forudsætning af, at højskolen startes op.

”Vi støtter to spændende projekter med midler fra anlægspuljen denne omgang. Vi tror på begge projekter, og med midlerne til Bryggergården, kan de med os i ryggen nu søge yderligere midler til at realisere deres vision. Mens vi med støtten til højskolen i Vester Thorup sikrer, at der igen kommer lys i vinduerne i den tidligere efterskole, nu som højskole. Dermed støtter vi et initiativ, der også er med til at sikre flere arbejdspladser i kommunen”, siger Mogens Christen Gade.

Højskolen er godkendt af Kulturministeriet, og forventningen er, at undervisere svarende til otte årsværk skal ansættes.

Etablering af mobilantennemast på Gjøl nærmer sig

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop vedtaget et tillæg til Helhedsplan 17 om etablering af mobilantennemast ved Drøvten på Gjøl.

Konkret betyder det, at et areal på 175 m² udlægges til etablering af en mobilantennemast på 48 m.

Dermed får borgerne på Gjøl en klar forbedring af sende- og modtageforhold, der følger med den øgede anvendelse af tjenester inden for mobiltelefoni.

”I Jammerbugt Kommune har vi gennem længere tid arbejdet med at få bedre dækning i flere af vores områder. Projektet på Gjøl er et led i det arbejde og skaber nu langt bedre vilkår for at kommunikere for borgerne og turisterne i området”, udtaler Mogens Christen Gade.

Inden tillægget til lokalplanen offentliggøres, skal det i fire ugers offentlig høring. Forslaget forventes at komme til 2. behandling på kommunalbestyrelsesmødet i august.

Opfølgning budget 2019

Fire måneder inde i 2019 foretog Jammerbugt Kommune en budgetopfølgning på alle driftsbudgettets aktivitetsområder.

Opfølgningen viser, at Jammerbugt Kommune er udfordret i forhold til at holde sig inden for det økonomiske loft, som kommunerne og regeringen har aftalt forud for årets budget – den såkaldte serviceramme.

Servicerammen er i budget 2019 vedtaget til 1.709,9 mio. kr. Hvis forudsætningerne i det forventede regnskab for 2019 holder, bliver servicerammen overskredet med ca. 30 mio. kr.

En overskridelse af servicerammen kan medføre en bøde.

Derfor er direktionen og forvaltningerne i Jammerbugt Kommune i gang med finde en række forslag til kompenserende besparelser. Forslagene for besparelser kommer til at ramme bredt på kommunens serviceydelser.

Det er primært flere udgifter til voksenhandicapområdet, end budgetteret, der er med til at overskride servicerammen. Flere borgere end forventet har haft brug for hjælp.

Næste opfølgning på budget 2019 er 30. juni. Her vil der komme konkrete forslag til besparelser.

Hvad er en serviceramme?
Hvert år aftaler Regeringen og kommunerne, hvor meget kommunerne samlet set må budgettere til den kommunale service. Det sker, så Regeringen har overblik over de samlede kommunale udgifter.

Aftalen sker forud for de enkelte kommuners budgetlægning. Så når Jammerbugt Kommune hvert år lægger budget, skal det ske med respekt for, at kommunernes budgetter under èt ikke må overskride den serviceramme, som kommunerne har aftalt med Regeringen.

En overskridelse kan ende med bøde.

For yderligere oplysninger, kontakt
Borgmester Mogens Christen Gade 41912001



  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post392

Nyt fra kommunalbestyrelsen maj 2019

2019Posted by Mogens Gade 02 Jun, 2019 09:28

Nøglefri haller

I samarbejde med hallerne i Jammerbugt Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet, at døre, der benyttes af foreninger og i forbindelse med booking af borgere, skal være nøglefri.

Hallerne i Jammerbugt skal kunne benyttes uden for normal åbningstid, dermed kan borgerne få mest mulig gavn af hallerne – og samtidig bliver hallernes kapacitet udnyttet bedst muligt.

I tæt samarbejde med hallerne har kommunen gennemgået de lokale ønsker til, hvilke døre der skal være nøglefrie i de 14 haller kommunen tæller. Det har resulteret i, at de døre, der er nødvendige i forhold til borgerbookinger, og døre til rum med adgang for foreninger, skal være nøglefri.

Dermed skal i alt 56 døre ændres til nøglefri døre. Til det arbejde har Kommunalbestyrelsen afsat en ramme på 838.075 kr. Ud over de nøglefri døre, skal beløbet også dække Pc’er, internetopkoblinger og nye døre til de haller, som mangler dette for at kunne administrere de nøglefri haller.

”Med de nøglefri haller vil stort set alle brugere af hallerne i kommunen kunne anvende elektroniske låse. Det giver en bedre mulighed for, at hallerne også kan bruges uden for de normale haltider, og det åbner for, at flere foreninger og grupper af borgere kan benytte hallen”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Detailhandlen klarer sig godt i Jammerbugt

Detailhandlen i Jammerbugt Kommune klarer sig godt. Det viser den seneste detailhandelanalyse for Jammerbugt Kommune. Trods kommunen ligger tæt på Aalborg og markedet oplever en stigende nethandel, er handelsbalancerne steget, og antallet af butikker og omsætningen er faldet mindre end forventet. En del af forklaringen er turisternes positive bidrag til handelslivet.

Turisterne strømmer til Jammerbugt, og det er godt for detailhandlen. De bidrager nemlig i høj grad til en øget omsætning i detailbranchen – både når det kommer til dagligvarer og til udvalgsvarer, såsom sko, tøj mv. Turisternes andel af omsætningen i detailhandlen i Jammerbugt Kommune er ikke uvæsentlig. Den udgør ca. 24 % af detailhandlens samlede omsætning, i kroner er det i størrelsesordenen 420 mio.

Fra 2007 til 2017 er handelsbalancen for Jammerbugt Kommune steget med ca. 11 procentpoint. Dagligvarer er steget fra ca. 109% til ca. 114%, beklædning fra ca. 67% til ca. 89%, og øvrige varer er steget fra ca. 75% til ca. 89%.

Antallet af butikker i Jammerbugt Kommune er i perioden faldet med 5%. Det er dog væsentligt lavere end landsgennemsnittet. Det relative lave fald skal igen forklares med den omfattende turisme – især i kystbyerne – og befolkningstilvæksten i Aabybroområdet.

Ud over Aabybro har Fjerritslev også erobret markedsandele i perioden 1997-2017.

Tallene viser retning for planlægning

Tallene er overordnet set positive. Så ud over at glæde kommunen, bliver de også brugt aktivt i den fremtidige planlægning.

”Vi bruger tallene, når vi planlægger rammerne for detailhandlens udvikling. Dermed er vi med til at sikre, at omfanget af arealer til detailhandel er tilstrækkeligt, at arealerne har den rigtige beliggenhed, og at tilgængeligheden til arealerne for både kunder, detailhandlere og leverandører af varer er god”, udtaler Mogens Christen Gade.

Netop størrelsen på de enkelte butikker er en af de ting, kommunen vil kigge nærmere på. Det kan være hensigtsmæssigt at opjustere den maksimale butiksstørrelse pr. butik i byernes centrum.

Ny grundvandsbeskyttende fredskov mellem Aabybro og Biersted

Beskyttelsen af grundvandet i indvindingsoplandet til Aabybro Vand skal øges. Derfor rejser Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen en ny skov på et 150 ha stort areal mellem Aabybro og Biersted.

Arealet dækker store dele af indvindingsoplandet til Kærvejværket og Vildmoseværket, og ligger nord for vejen med forbindelse med Aabyskoven mod vest.

Skoven rejses for at reducere udvaskningen af nitrat til grundvandet, og dermed sikre drikkevandet.

”Den nye skov skal først og fremmest løfte kvaliteten af drikkevandet i området. Skoven kommer til at ligge tæt på både Aabybro og Biersted, og dermed får kommunen endnu en bynær skov til gavn for mange”, siger Mogens Christen Gade.

Naturstyrelsen bliver ansvarlig for at etablere skoven, og driften af selve skoven og naturarealer, når dette står klar. Naturstyrelsen kommer også til at stå for at erhverve arealerne gennem forhandlinger med lodsejerne, en kontakt de allerede har etableret med lodsejerne.

I forbindelse med skoven bliver etableret forskellige publikumsfaciliteter som borde, bænke, stier og veje. Kommunen ønsker at involvere lokale interessenter i, hvilke publikumsfaciliteter, der ellers kan være behov for i den nye skov. Det kan være faciliteter som shelters og madpakkehus. Sådanne faciliteter vil komme i stand gennem et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune – eventuelt med ekstern finansiering.


Skoven kommer til at ligge i sammenhæng med Aabyskoven, og derfor bliver der sammenhæng mellem stierne i Aabyskoven og de stier, der etableres i den nye skov.

Den samlede udgift til skoven forventes at blive på 37,8 mio. kr., og omfatter erhvervelse af jord, skovtilplantning og diverse publikumsanlæg. Naturstyrelsen medfinansierer jordkøbet med 12 mio. kr. og alle omkostninger til erhvervelse af jord, skovtilplantning og anlæg. De resterende udgifter vil dækkes af Aabybro Vand med 15. mil. kr. og Jammerbugt Kommune med 3 mio. kr.

Renovering af ledningsnettet på Tranum Varmeværk

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet at stille en kommunegaranti på 4.530.000 kr. til Tranum Varmeværk A.M.B.A til færdiggørelse af renovering af ledningsnet.

Ledningsnettet hos Tranum Varmeværk har en gennemsnitsalder på 58 år, og er dermed et af landets ældste.

Det betyder stigende omkostninger til vedligeholdelse af selskabets ledningsnet, og derfor har Jammerbugt Kommune valgt at stille en kommunegaranti, så renoveringen af ledningsnettet kan gå ind i sin sidste og afsluttende fase.

Renoveringen er foregået over flere faser. Første etape blev gennemført i efteråret 2017 og i forår og sommer 2018 blev projektets anden og tredje etaper gennemført. Med kommunegarantien kan fase fire og fem, de sidste to faser i projektet, indledes. Renoveringsarbejdet forventes afsluttet i efteråret 2019.

For yderligere kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912399



  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post391

Borgmesteren informerer - Apropos Jammerbugt maj 2019

2019Posted by Mogens Gade 16 May, 2019 13:26
Mens vi venter på mildere vejr

Kom, maj du søde milde – sådan lyder første linje i en af vores kendte gamle danske sange. I skrivende stund har maj langt fra vist sig fra sin milde side, så det er helt på sin plads at synge længselsfulde sange om mildere vejr, som kan lokke os udenfor og nyde bøgen, som - trods alt - er sprunget ud.

Venskabsbytræf i Jammerbugten

Til gengæld byder maj på et væld af andre glæder. Jeg har for eksempel haft fornøjelsen af at modtage to af vores venskabsbyer, nemlig Strzelce Krajenskie (Polen) og Stadt Tornesch (Tyskland). Der var tale om et fagligt besøg, hvor temaet blandt andet var fjernvarme, affaldshåndtering og genbrug. Fra Jammerbugt Kommunes side havde vi gjort os umage med at sammensætte et varieret program, blandt andet med besøg på Aabybro Fjernvarmeværk og genbrugspladsen i Pandrup. De kulturelle indslag i programmet er også vigtige, og denne gang er der planlagt besøg på Center for Papirkunst i Hune, på Kunst- og Kulturcentret Tranum Strandgård og i Tinghuset i Fjerritslev.

Noget af det værdifulde ved vores venskabsbysamarbejder er, at det kan berige os med nye indsigter og ideer til, hvordan tingene også kan gøres – og samtidig få os til at reflektere over, hvorfor vi i grunden gør, som vi gør.

Et genåbnet Svinkløv Badehotel

En anden glædelig maj-begivenhed er genåbningen af Svinkløv Badehotel. Hotellet betyder meget for mange mennesker, og derudover har det stor værdi for hele kommunen som et klassisk ikon for kystturisme langs Jammerbugten. Derfor glæder det mig, at det er lykkedes fonden bag hotellet at genopføre det, så det fremstår både helt nyt – og dog næsten helt som før. Og stadig med stor respekt for de betagende omgivelser og den helt unikke beliggenhed.

Svinkløv Badehotel genåbner midt i en tid, hvor det går rigtig godt for turismen, og hvor fokus i høj grad er på det stedbundne, på det autentiske og på kvalitetsoplevelser – fx i naturen og med lokale fødevarer. Og det er netop noget af det, Svinkløv Badehotel – og mange andre aktører i Jammerbugten – er gode til at tilbyde.

Limfjordstunnellen fylder 50 år

Maj er også måneden, hvor vi markerede, at Limfjordstunnelen har knyttet Nordjylland tættere sammen i et halvt århundrede. Siden Kong Frederik IX som den første kørte under Limfjorden i sin Bentley den 6. maj 1969, har 750 millioner biler kørt gennem tunnelen. I dag kører 85.000 biler i døgnet gennem tunnelen, og kapaciteten i tunnelen er ikke bare opbrugt, men oversteget. Da trafikken over Limfjorden - via Limfjordsbroen mellem Nørresundby og Aalborg – allerede i 1969 nåede kapacitetsgrænsen, står det lysende klart, at der er brug for en aflastning; der er brug for en 3. vestlig Limfjordsforbindelse.

Nordjylland har nemlig brug for den sammenhæng og den dynamik det skaber, at der er gode forbindelser, så mennesker og varer kan komme frem

Heldigvis ser det ud til, at der efter et meget langt tilløb nu snart er en løsning på vej. Med Finanslov 2019 bliver en opdatering af VVM-undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse nemlig sat i gang. Det er afgørende, at den senest i 2021 følges op med en anlægslov, der sikrer etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse via den fastlagte vestlige linjeføring.

Byggegrunde på vej i Saltum og Biersted

Og mens vi venter på vinde fra lunere himmelstrøg, kan vi også glæde os over, at Kommunalbestyrelsen har besluttet at byggemodne 15 parcelhusgrunde i Saltum. Grundene får en attraktiv størrelse, samtidig med at de både kommer til at ligge bynært og med udsigt. Vi forventer, at grundene er klar til salg ved årsskiftet 2019/2020 – dog med forbehold for de vejrmæssige udskejelser.

Også i Biersted er der nye byggegrunde på vej; her har kommunen opkøbt et areal i den sydvestlige ende af byen til formålet. Det er planen, at byggemodningen af grundene i Biersted opstartes inden sommerferien.



  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post390

Nyt fra Kommunalbestyrelsen - april 2019

2019Posted by Mogens Gade 28 Apr, 2019 12:40

Modernisering af Jetsmark Idrætscenter

Jetsmark Idrætscenters bestyrelse har præsenteret en plan med ønsker og behov for renovering af idrætscentret, som alle foreninger i Jetsmark Idrætscenter bakker op om.

Energirenovering og markante forbedringer af bygningerne både inde og ude i Jetsmark Idrætscenter bliver nu en realitet, efter at Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt idrætscentrets plan for renoveringsprojektet.

I alt bevilliger kommunen 20 mio. kr. til projektet, hvoraf de ca. fem mio. kr. er allerede frigivet til udarbejdelse af udbudsmateriale. Det resterende beløb bliver frigivet senere, når det endelig projekt, finansiering og betalingsplan er klar.

”Med renoveringsprojektet kommer Jetsmark Idrætscenter til at fremstå som et moderne idrætscenter, der lever op til nutidens behov. Både i forhold til faciliteterne og i forhold til energioptimering”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Renoveringsprojektet omfatter:

Nyrenoverede eller nyetablerede omklædningsrum og toiletter – der tages hensyn til 1. divisions omklædningskrav på fodboldområdet

Ny café og opholdsområde i stueetagen

Nye fleksible mødelokaler i stuetagen

Renovering af kælderen

Ny springgymnastiksal med tilhørende repos

Gennemrenovering af 1. sal

Etablering af lokaler til fysioterapeut med henblik på udlejning

Nyt tag på hallerne

Nyt indgangsparti

Energioptimering at Idrætscentret

Moderniseringsprojektet kommer til at koste 60.604.607 kr. i 2019-priser. De nøjagtige priser kendes først efter udbuddet. Viser priserne sig højere ved udbuddet end forventet, skal bestyrelsen for idrætscentret foretage en prioritering, så projektet holder sig inden for rammen.

Af totalbeløbet finansierer Jammerbugt Kommune ca. 20 mio. kr. Kommunen vil desuden optage et energilån på vegne af Jetsmark Idrætscenter på ca. 20 mio. kr., mens Jetsmark Idrætscenter selv optager et kreditforeningslån på 14,5 mio. kr. Endelig udgør fonde og egenfinansiering et beløb på 2,5 mio. kr.


15 nye byggegrunde i Saltum

På et 3 ha stort areal på Vestergaardsvej i Saltum byggemodner Jammerbugt Kommune 15 parcelhusgrunde. Flere grunde i Biersted er ligeledes på trapperne.

Arealet i Saltum ligger i den vestlige del af byen med kort afstand til Saltum Skole og en smuk udsigt mod vest.

De 15 parcelhusgrunde bliver mellem 1.099 m² og 2.084 m². Så forholdsvise store parcelhusgrunde, som kommunen har erfaret, at køberne finder attraktive.

”Vi ser et behov for flere byggegrunde i Saltum. Grundene får en attraktiv størrelse samtidig med, at de ligger bynært og med god udsigt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Den samlede udgift til byggemodningen forventes at blive på 4,5 mio. kr. Det er inklusive tilslutnings- og anlægsbidrag til kloak, el, vand og fjernvarme. Der er også indregnet udgifter til etablering af fortov og gadelys i den ene side af vejen. Da der kan være forhistoriske fund i den sydlige del af arealet, er der i budgettet også indregnet 200.000 kr. til dette.

Kommunen forventer at udbyde grundene umiddelbart efter lokalplanens godkendelse, og at byggemodningen kan starte efter sommerferien. Det betyder, at grundene bør være klar til salg ved årsskiftet 2019/2020 – dog med forbehold for de vejrmæssige udskejelser.

Salgspriserne for grundene skal udbydes eller fastsættes til markedsprisen ifølge lovgivningen. Den endelige salgspris vil ske i forbindelse med, at grundene udbydes.

Også andre steder i kommunen er der byggemodning af grund på vej.

”Vi har afsluttet forhandlinger om køb af et areal i den sydvestlige ende af Biersted. Vi forventer derfor, at starte byggemodningen af et antal grunde i Biersted inden sommerferien”, afslører Mogens Christen Gade.

Investering i IT-platform giver gevinst

Kommunalbestyrelsens beslutning om at investere 8,5 mio. kr. i at opgradere Jammerbugt Kommunes IT-platform viser en markant besparelse.

Analyser viser, at kommunen over de næste fire år får en samlet gevinst på godt 13 mio. kr. for investeringen på 8,5 mio. kr.

”Investeringen blev i første omgang foretaget, fordi vi skulle sikre vores IT-platform. Den har nu vist sig at være en endnu klogere investering, da den kommer til at give en mærkbart besparelse oveni. Besparelsen kommer vores borgere til gode, ligesom noget af den bliver mærket til fremadrettede investeringer i digitalisering og IT, så vi også er sikret fremadrettet”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Gevinsterne bliver blandt andet hentet ved:

At outsource kommunens virtuelle servermiljø

En reduktion og omlægning af antal servere til drift af Citrix

En tidsbesparelse på logon

En bedre driftsafvikling af applikationer og øget stabilitet

En mere optimal sammensætning af Microsoft licenserne

Udskiftning af printere og kopimaskiner og omlægning til serviceaftaler på alle maskiner

Ud over besparelserne i kroner og øre betyder investeringen nye og mere effektive kommunikationsformer, som sparer tid for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Investeringen i den bedre og mere effektive IT-platform giver også grundlag for en mere intensiv anvendelse af f.eks. FaceTime fra en iPad, robotteknologi og chatbots. Ligesom opgraderingen vil kunne skabe grundlag for mere velfærdsteknologiske løsninger i forvaltningerne.



  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post389

Bedre mobildækning på Gjøl

2019Posted by Mogens Gade 28 Apr, 2019 12:37

Jammerbugt Kommune har formidlet et samarbejde, der kan føre til en ny 48 meter høj telekom-mast ved Gjøl Kraftvarmeværk. Dermed kan der blive bedre dækning i området fra september i år.

Den nye mast til mobiltelefoni bliver rejst af KPR Towers A/S. De har indgået aftale med Gjøl Private Kraftvarmeværk om at rejse masten på deres jord på Drøvten 48.

”Masten på Gjøl er endnu et resultat af den målrettede indsats, som Jammerbugt Kommune i samarbejde med borgere og udbydere af telefoni har skabt siden opstarten i marts 2016”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Masten skal erstatte den lavere skorsten i byen, der i dag anvendes til antenner for mobildækning. Og med den nye mast opnår området mere tilfredsstillende sende- og modtageforhold.

”Det er meget glædeligt, at de to parter er gået sammen om en løsning, der kan sikre en acceptabel mobildækning på Gjøl. Jammerbugt Kommune er interesserede i, at kommunen får bedre dækning – både for borgerne og virksomhedernes skyld. Samtidig har en bedre mobildækning stor indflydelse på eksempelvis hjemmeplejens arbejde. De har brug for stabil og god dækning, når de laver registreringer efter besøg hos borgeren”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Kommunen har haft en overordnet rolle i at afdække muligheden for bedre dækning i området.

”Som kommune har vi interesse i at forbedre infrastrukturen for mobiltelefoni. Derfor har vi afdækket, hvilke muligheder, der var på området. I det arbejde hørte vi om KPR Towers, som rejser master for teleindustrien i store dele af verdenen. Vi førte de to parter sammen, som nu har fundet sammen om en løsning på Gjøl”, siger leder af digitalisering og IT i Jammerbugt Kommune Morten Hedegaard.

Kraftvarmeværket på Gjøl udlejer et jordlod på 8x10 meter til KPR Towers, hvor den 48 meter høje gittermast med antennesystemer skal stå. På jorden tæt på masten kommer der til at stå teknikkabiner til det tekniske udstyr.

Den nye mobilmast kræver en ændring af lokalplanen, derfor forventes byggeansøgningen at komme i høring til sommer. Går alt som forventet, vil der være bedre dækning på Gjøl allerede i løbet af efteråret 2019.

For yderligere kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001
Leder af digitalisering og IT Jammerbugt Kommune Morten Hedegaard tlf.: 41912011



  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post388

Løfterigt forår i fuld vigør

2019Posted by Mogens Gade 14 Apr, 2019 16:51

Foråret har for alvor meldt sin ankomst – ikke kun i kalenderen, men også i naturen. Blomster og buske springer ud, og havefolket er i gang. Vi har skiftet til sommertid og stillet både ure og havemøbler frem. Foråret er en dejlig tid, skøn i sig selv og fuld af løfter om den sommer, der kommer.

Sådan er det i grunden også med mange af de processer, vi lige nu arbejder med i Jammerbugt Kommune. De involverer mange parter og er alene af den grund spændende og lærerige at deltage i - og samtidig skaber de fundamentet for gode og perspektivrige resultater.

Et løft til Brovst

Vi tager fx fat på at realisere den masterplan for Brovst, som blev vedtaget i 2017. Det sker gennem en buket af projekter, som over de næste 2-3 år skal være med til at løfte Brovst.

De forbedringer, som byen dermed får, går fint i spænd med de projekter, som er i gang i dag (fx plantningen af bynær skov), og de vil give byen et løft, som gavner både handelsliv og borgere og tilgodeser det rekreative behov, der er i byen. Samtidig styrker projekterne byen i forhold til bosætning.

Konkret omfatter projekterne:

- ”Byværksted” i Brovst bymidte, hvor interesserede kan kigge ind og få en snak om byen, og der kan holdes møder om udviklingen af byen

- Kantstensparkering i Jernbanegade - for at skabe flere p-pladser i handelsgaden

- Afgrænsning af torv i Jernbanegade med hegn mod øst - for at øge kvaliteten i bymidten

- Forskønne og synliggøre smøgen mellem Jernbanegade og Smedevej - for at binde handelsgaden og bolighuset bedre sammen

- Handicapvenlig sti til fra Rotfeldkvarteret til ny skov - for at give bedre adgang til skoven som rekreativt område

- Udtynding i træer sydøst for Bratskov - for at synliggøre Bratskov fra Handelsgaden

Sideløbende vil kommunen i løbet af foråret 2019 inddrage lokale foreninger og borgere i projektet - også i forhold til at komme med flere projektforslag til at udvikle Brovst.

I alt har Kommunalbestyrelsen afsat 5 mio. kr. i 2019 og 2020 til realisering af Masterplan Brovst.

Renovering af Saltum Skole

På Saltum Skole kan lærere og elever også glæde sig til en større renovering og ombygning af skolebygningen, som dermed får et tiltrængt kvalitetsløft. Skolens brugere har været med til at prioritere ønskerne til renoveringer, og de områder af skolen, der er medtaget i projektet, er udpeget i løbende dialog med skolebestyrelsen på skolen. Det drejer sig blandt andet om følgende områder:

- Faglokaler til bl.a. madkundskab samt Håndværk og design

- Store hjerte (fællesareal i udskolingen) og Lille hjerte (fællesareal i indskolingen)

- Nyt vindfang og garderobe i indskolingen

-Toiletter ved aula og i nordfløj samt handicaptoilet

- Ventilation, nye lofter og belysning i udskolingen Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. til renoveringen af Saltum Skole.

Renovering af børnehaver i Fjerritslev får fokus på læringsmiljøer

I Fjerritslev skal børnehaverne Grøftekanten og Gl. Dalhøj i Fjerritslev renoveres og eventuelt have udvidet deres kapacitet. Det er endnu ikke klarlagt i hvilket omfang bygningerne skal renoveres, men helt centralt er det, at renoveringen medvirker til at skabe harmoni mellem det pædagogiske arbejde og de fysiske rammer. Vi ønsker netop at understøtte det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, og derfor er det naturligt, at de fysiske rammer tænkes ind, så de er optimale for børnenes trivsel, helbred og læring.

For at få flest mulige forslag til, hvordan børnehaverne skal indrettes, bliver repræsentanter for ledelsen, medarbejdere og forældrebestyrelserne i de to børnehaver, repræsentanter fra Ejendomscentret og Skole- og Dagtilbudsafdelingen og projektleder fra Børne- og Familieforvaltningen inviteret til at komme med fagligt input til både de tekniske arkitektoniske, pædagogiske og læringsmæssige forhold.

Der er afsat i alt 6,5 mio. kr. til projektet.



  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post387

Nyt fra Kommunalbestyrelsen - marts 2019

2019Posted by Mogens Gade 05 Apr, 2019 16:01

Masterplan Brovst

En buket af projekter i Brovst skal løfte Masterplan Brovst over de næste 2-3 år. Projekterne vil styrke byens bosætning, handelsliv, rekreative potentialer og synliggøre lokale kulturmiljøer.

Nu går arbejdet med at realisere Masterplan Brovst i gang, og mange tiltag, udover de allerede igangværende projekter, såsom skovrejsning og samarbejdet mellem foreninger i Brovst for at styrke organisering og aktiviteter i byen, er tænkt ind.

Projekterne i Masterplan Brovst er inddelt i etaper og omfatter:

- Åbningstræk – dvs. mindre tiltag/anlægsopgaver, som hurtigt er synlige for borgere, og som kan skabe motivation for den videre udvikling af byen

- Mindre projekter = Kræver en kortere proces med involvering af aktører i byen

- Større projekter = Kræver en længere proces, inden de kan realiseres.

”Vi ser frem til, at Masterplan Brovst nu realiseres. De forbedringer, byen får med åbningstrækkene, går fint i spænd med de projekter, som er i gang i dag, og de vil give byen et løft, som gør gavn for både handelsliv og det rekreative behov, der er i byen”, siger borgmester Mogens Gade.

Konkret omfatter åbningstrækkene:

- ”Byværksted” i Brovst bymidte, hvor interesserede kan kigge ind og få en snak om byen, og der kan holdes møder om udviklingen af byen

- Kantstensparkering i Jernbanegade - for at skabe flere p-pladser i handelsgaden

- Afgrænsning af torv i Jernbanegade med hegn mod øst - for at øge kvaliteten i bymidten

- Forskønne og synliggøre smøgen mellem Jernbanegade og Smedevej - for at binde handelsgaden og bolighuset bedre sammen

- Handicapvenlig sti til fra Rotfeldkvarteret til ny skov - for at give bedre adgang til skoven som rekreativt område

- Udtynding i træer sydøst for Bratskov - for at synliggøre Bratskov fra Handelsgaden

Kommunalbestyrelsen har afsat 500.000 kr. til åbningstrækkene, og de forventes at starte op i løbet af første halvår 2019. Sideløbende vil kommunen i løbet af foråret 2019 inddrage lokale foreninger og borgere i projektet også for at komme med flere projektforslag til at udvikle Brovst.

Byværkstedet forventes at åbne tirsdag 9. april 2019 ved et borgermøde.

Masterplan Brovst blev endeligt vedtaget i februar 2017. Masterplanen kan ses på dette link.


Saltum Skole

Saltum Skole står over for en større renovering og ombygning – og dermed et kvalitetsløft, som kommer eleverne og lærerne til gode.

Kommunalbestyrelsen har nu frigivet midler til, at renoveringen og ombygningen af flere områder af Saltum Skole kan gå i gang.

Tidligere i projektfasen kom brugerne af skolen med forslag til og prioriteringer af, hvilke ønsker de har til renoveringen. I en løbende dialog med skolebestyrelsen på Saltum Skole og sammenholdt med den økonomiske ramme, er der udpeget, hvilke områder af skolen der er medtaget i projektet.

Saltum Skole får renoveret/modernisering flg. områder:

1. Faglokalet til madkundskab

2, Natur & teknologi og fysik & kemi i sydfløjen

3. Håndværk/design

4. Store hjerte (fællesareal i udskolingen)

5. Lille hjerte (fællesareal i indskolingen)

6. Nyt vindfang og garderobe i indskolingen

7. Toiletter ved aula

8. Toiletter i nordfløj

9. Handicaptoilet

10. Forbedring af varmekilde i musiklokale

11. Ventilation i udskoling

12. Sammenlægning af klasselokaler i sydfløjen

13. Nye lofter og belysning i udskoling

MJ Byg fra Brønderslev bliver entreprenør på projektet.


Justering af skolereformen betyder:

Kortere skoledage, længere åbningstid i SFO og ekstra skoletransport

Folkeskolereformen fra 2014 bliver justeret inden næste skoleår. Fra skoleåret 2019/2020 får eleverne i indskolingen kortet skoleugen med tre lektioner fordelt på tre dage. Det får indflydelse på blandt andet åbningstider i SFO og afgange med skolebusser, som derfor også justeres.

De ekstra ressourcer, der kommer ved at gøre skoledagene kortere i indskolingen kommer alle klassetrin fra 0-9 klasser til gavn. Med det antal elever, der er i skolerne dette skoleår svarer det til 3,1 mio. kr., som i stedet kan gå til et kvalitetsløft på skolerne. På 10. klassetrin sker der ingen ændringer, da klassetrinet ikke har understøttende undervisning.

Konkret kan de ekstra ressourcer bruges til færre elever per underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, bedre tid til at planlægge og følge op på den understøttende undervisning mv.

På sigt vil forslaget blandt andet også indebære flere fagopdelte timer i tysk eller fransk i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

”Med justeringen af skolereformen får de enkelte skoler større frihed til at disponere over skolens ressourcer til kvalitetsforbedringer. Det betyder, blandt andet, at de ekstra timer, der bliver frigivet hos personalet, kommer til at styrke kvaliteten i fagundervisningen og i den understøttende undervisning”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Længere åbningstider i SFO til samme forældrebetaling

Når skoledagene for de mindste bliver kortere, må åbningstiden i kommunes SFO udvides tilsvarende. De tre lektioner svarer til to timer og 15 minutter ekstra åbningstid i SFO, og det betyder øget udgifter for fritidstilbuddet.

I dag betaler forældrene med børn i SFO et beløb, der svarer til 51,15% af prisen pr. plads. Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde den nuværende forældrebetaling, så forældrene fremad skal betale samme beløb, beløbet kommer til at svare til en forældrebetaling på 50,31% for en plads.

Jammerbugt Kommune forventer, at den udvidede åbningstid har en merudgift på 1,2 mio. kr. årligt, den ekstraudgift forventer kommunen at få kompenseret fra staten.

Nødvendigt med ekstra buskørsel
Også buskørslen knyttet til skolen bliver påvirket af den kortere skoledag.

Om eftermiddagen er køreplanerne for skolebusserne koordineret i forhold til ungdomsuddannelserne. Og det ikke muligt at nedlægge og/eller fremrykke nuværende ture med busserne, da de fortsat benyttes af de øvrige elever.

Da kørselsbehov for den tidligere afgang kommer til at afhænge af, hvor mange elever, der skal hjem efter skoledagens ophør – altså af antallet af elever, der ikke går i SFO, vil det variere fra skole til skole.

Derfor har Kommunalbestyrelsen valgt en løsning, hvor ekstra NT-busser på ruter med kædekørsel (busafgange der benyttes af flere skoler) suppleres med taxakørsel og kørselsgodtgørelse på øvrige ruter. En løsning der tilgodeser flest mulige og som forventes at komme til at koste 470.000 kr. årligt, og dermed også er økonomisk forsvarlig.

Jammerbugt Kommune evaluerer kørselsordningen inden jul 2019.


Renovering af børnehaver i Fjerritslev får fokus på læringsmiljøer

Børnehaverne Grøftekanten og Gl. Dalhøj i Fjerritslev skal renoveres og eventuelt have udvidet sin kapacitet.

Inden selve renovering vil bygningerne blive gennemgået for at klarlægge omfanget af renoveringen. Oveni ønsker kommunen at afdække, om børnehaverne i samme proces har brug for at udvide sin kapacitet.

Indretning skal understøtte arbejdet
Centralt for renoveringen af børnehaverne bliver harmoni mellem indretning og de fysiske rammer.

For at få flest mulige forslag til, hvordan børnehaverne skal indrettes, bliver repræsentanter for ledelsen, medarbejdere og forældrebestyrelserne i de to børnehaver, repræsentanter fra Ejendomscentret og Skole- og Dagtilbudsafdelingen og projektleder fra Børne- og Familieforvaltningen inviteret til at komme med fagligt input til både de tekniske arkitektoniske, pædagogiske og læringsmæssige forhold.

”Vi ønsker på bedste vis at understøtte det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Derfor vil det være naturligt, at de fysiske rammer tænkes ind, så de er optimale for børnenes trivsel, udvikling og læring”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Der for vil Jammerbugt Kommune i udbuddet af opgaven lægge stor vægt på, at rådgiveren, ud over tekniske og arkitekturfaglige kompetencer, også har kompetencer til at kunne koble det bygningsfysiske med optimale læringsmiljøer for små børn.

Der er afsat i alt 6,5 mio. kr. til projektet.







  • Comments(0)//blog.mogensgade.dk/#post386
Next »